-[IE SBHF11S- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Rsdaktie-acirssCastelcstraat 4 Rabo-bank Girlo: 13.B7.93.85? Nr. 33 15 -fQfln Twintigste Zondag door het .jaar Misdienaars Mike en Patrikc Kleeven Mark Donder; en Marcel Classens Hoogmis Luc Vennekens en Rob Weys. Zaterdag 19.00 uur t.e.v.O.L.Vrouw van Aitydd. Bijstand. Vandaag en morgen, viering van het "PEEST VAN MARIA TM HEMEL OPNEMING. zondag 8.00 uur Jrd. voor Jacobus Geurts, Petronella Pouwels en Christina Geurt s. s. 10.00 uur Petrus Johannes Stryibos (coll.) Maandag 19.00 uur voor een zieke Dinsdag 8.00 uur Overl. fam. van Kuyak-Verrydt Woensdag 8.00 uur Truus Kyupers. Tevens t.i.v. de offeraars. Donderdag 8.00 uur Josephina Seykens-Coilin Vrydag 8.00 uur Jrd. voor Hendrieus v.d. Pas en Anna Cath. v.d.Hcmberg. Zaterdag 1^.00 uur t.e.v.O.L. Vrouw van Altijdd. By stand De totale collecte als bijdrage voor het jaarlijks uitstapje ven onze misdienaars Dearaagt de mooie som van ƒ206,20. Heel hartelijk dank! De bijzondere bisschoppensynode en het Sacrament van verzoening (Biechtsacrament): wie A zegt moet ook B zeggen. We gaan daarom na de vacantie weer verder door met de bekendmaking van de besluiten van de bisschoppensynode zoals deze door de bis schoppen van ons land met volledige instemming van de paus genomen zijn. We pro Deren daar by tevens een zo duidelijk mogelijke uitleg te geven. Deze week vraag ik w aandacht voor twee artikelen uit de besluiten die bij velen van wellicht ver- n rustende vragen zullen oproepen. Een van die Vragen is zekers "Se gaan toch zeker het biechten niet meer invoeren...?" We zullen daar straks zeker wat uitvoe- Maaf iSat ik U eerst de lette*l«ke tekst van art. 41 en 42 /zeven, waar nebt dan voorlopig meer den genoeg aan. Hier is die tekst: J 41. Om te kunnen delen in het heil dat Chris tup ons heeft'gebracht hiéfel-wii de Devrycing^nodig van onze zonden en hêfÜérstel van de gemeehschal'^ifttfièfde met de Vader en met onze broeders en zusters. Dit is reeds een vah'de effec ten van het doopsel, en het wordt vernieuwd en verdient door het sacrament van verzoening 42. Deze verzoening met de Vader en met de Kerk veronderstelt de belijdenis van onze zonden en een oprechte wil tot bekering. Ondanks de huidig'weerstand tegen de persoonlyke biecht, (onderstreping is "van mij), verzogen de bis-" schoppen aan dë-priesters öm in de prediking en de catechese, by de gelovi gen de waardering voor het sacrament van de verzoening te herstellen. Zii ver- h6t bV2°"der om beschikbaar te willen zijn voor eenieder die wil biechten, met name- in de vorm van een persoonlek gesprek, en op vastgestelde

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1