PAROCHIE NIEUWS VOOR DORPS BLAD jaargang nr. 9 WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktie-adres: Casteloatraat 4 nr. 28 Rabobank Oirlo: 13.87.86? H xgeo Vijftiende Zondag door het jaar Misdienaars: Mark Donders en Luc V'ennekens.;William Steeghs en-Jan Vollenbergj in de Hoogmiss Tonny -Camps' en Mike Kleeven. "f 19.00 uur Jrd, voor Peter Johannes Binghs 8.00 uur Qverlfam. Philipsen-Jaebb.s 10.00 uur Maria Louisa RaBbags-Leeléye'j? (c.c-llV) i. s 19.00 uur Martinus Snonts V.'h. v. 8.00' uur Ovérl'. fa». TielebMThielen-Savits. v 8.00 uur ti&.t, 0.,L«v'ïrouw van Altydd. .Sijst.x:.(door en voor past, Rietc i'evens t.i.v. degenen die hierdoorjofferen s 8,00 uur Bora Willémseh-Marteris, s 8.00 uur Oyérl. ouders Verhoeven-Houben^.- jf- i 19,00 uur.nliei ;-Heldens. De bijzondere bisschoppensynode en de oecumene: 46: De Bisschoppen moedigen uitdrukkelijk de oecumenische initiatieven aan als sen ernstige plicht die ons met name door Vaticamm II U voorgehouden. Zij wyzen op het belang van het gebed, en op het feit dat iedere oecumenische activiteit in wezen zeer geestelijk var: sard ia. Bovendien - is de oecumenische activiteit met het volste recht kerkelijk te noemen;in haar ontstaan, kracniens haar aard en in haar doel. Haar doei is niet om ie komen .tot- een "kleinste gemene veelvoud, maar in te gendeel tot de volheid ven het geloof. Daarom wordt de oecumenische activiteit gesteund door de Bisschoppen die ervoor sullen waken dat zij rekening blijft houden met de eisen die het geloof stelt, met name deze dat de intercommunie tussen ge scheiden broeders niet het antwoord is op de oproep van Christus tot volmaakte eenheid. Deze volmaakte eenheid 'blijft, het voorwerp van. onze inspanningen en van een verwachting die is gegrondvest op het gebed van Christus zelf; "Mogen allen èèn zijn" (Joh. 17,21, Vergelijk met de toespraak van Johannes Faulus II tot de Ame rikaanse Bisschoppen, Chicago, 5 October 1979), Onder oecumenische beweging verstaan wij het streven v-aa de uit elkaar gegroeide kerken tot toenadering, om te komen tot een grotere eenheid. i£r is de laatste ja ren in dit opzicht al heel vat bereikt, Vooral de manier waarop we- set elkaar om gaan is- vergeleken met vroeger - heel wat beter 'geworden. Hét betèmd van eigen geloofsovertuiging is er meer respect gegroeid voor eikaars opvattingen, Tn de meer Noordelijke provincie«s valt dat natuurlijk 't meest op. We kennen een gebeds week waarin we samen bidden om een eenheid zoals Christus die heeft gewild.' Br is een Loop-erkenning tussen Kerken onderling. Er zijn betere regelingen^getroffen m.b.t, z.g. gemengde huwelijken. We luisteren veel meer naar elkaar dan "vroeger. We letten meer op wat ons bindt dan op wat ons nog verdeeld houdt. We moeten echter' ook niet doen alsof er geen verschillen meer syn. De Avondmaalsviering van de Pro testant ia niet hetzelfde als onze Eucharistieviering. "Intercommunie*, d.w.z. ze maar by elkaar gaan "communiceren" is niet de oplossing. Dat is net doen alsof de eenheid er al is.^D&t is niet eerlijk. Dat schept verwarring. Die zaak is nog lang niet uitgepraat. Iets andere is dat,warneer het gaat over samen bidden. Dat'wordt ook aangemoedigd. Sc ook w.b. alle andere oecumenisene'.~/i ev enSien worden in fZaterdag- Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag -he saunas- V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1