r PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adres: Caatelostraat 4 Nr. 2? Rabobank Oirlo: 13,87.93.867 4 juli 198Q ?eertjende Zondag door het jaar Misdienaars: Toimy Camps en Mike Kleevenj Johny Reinders en Edwin Dinghsj in de Hoogmis: Jos Heidens en Marcel Duykers. Saterdag 2.00 uur Gezongen Huwelijksmis t.i.v, het bruidspaar Ine Stiphout en Bezaan Theeuwen 19.00 uur Jrd, voer overl, familie Luykx. Zondag 8.00 uur Jrd. voor overl. fam.Steeghs-Litjens-Henckens. 10.00 uur Peter Johannes Strybos (coll.) Dinsdag 8,00 uur Geert- Classens Donderdag 8,00 uur Marie Svrijbos Zaterdag s 19.00 uur Jrd. voor Peter Johannes Binghs. Attentie Maandag, Woensdagen Vrijdag geen 'r /-'f\ De bijzondere bieschoppensynode over de catechese het geloofsonderricht) vervolg. Natuurlijk is ook deze kwestie onderwerp van bespreking geweest toen de bisschop pen samen met de paus spraken over de situatie van de Kerk in Nederland, Rond de jaren zestig verdween de bekende catechismus uit onze scholen. De methode van de catechismus opzeggen en van buiten leren werd niet meer gewaardeerd. Toch was het ».i. een soort kapstok waar je veel aan kon ophangen. Kennis van zaken veronderstelt nu eenmaal dat je ook een en ander van buiten leert. Maar je moet dan natuurlijk ook zoveel mogelijk trachten te begrijpen wat je "opzegt". Daar zorg den dan zoveel mogelijk de priester voor die op school catechismus kwam geven. Ook in de Zondagmorgenpreek was de catechismus'*regelmatig onderwerp. Zo werd ook aan volwassenen nog eens uitgelegd wat ze op scnool misschien niet zo goed be grepen hadden, pat is nu al jaren leng niet meer gebeurd. Natuurlijk met het te verwachten gevolg. Ik heb het nog wel eens geprobeerd om vanaf de preekstoel ge loofskennis aan mensen mee te geven. De reacties waren niet altijd even prettigi Maar nog even terug naar de school. Heeft men daar dan geen geloofsonderricht' meer gegeven. Ja toch wel. Maar het is tot nu toe een zoeken geweest naar nieuwe en betere methoden. Men werkte vooral met z.g;, "projecten". Daar zijn hele goede bij, maar toch... helemaal bevredigen deen ze niet- altijd. Zo hoor je nog al eens van niet weinig ouders de klacht, dat z.y teleurgesteld zijn over de geringe ge loofskennis van him kinderen, M.i, niet zeiden terecht. Daar blijkt dus uit dat er aan de catechese toch nog wel iets ontbreekt. Natuurlijk zijn de ouders de. eer et- aangewezenen om te zorgen voor de geloofsopvoeding' van hun kinderen. De vraag is oi zij dat nog wel kunnen. Zij hebben zelf immers ook weinig geloofskennis opge daan. Koe kunnen ze het geloof dan doorgeven aan hun kinderen? Dat geldt natuur lijk niet voor elk ouderpaar. Er zijn natuurlijk ook loffelijke uitzonderingen. Maar de catechese is toch ergens een probleem geworden, vooral wanneer zowel school als Kerk (priester) boe dan ook ergens in gebreke blijft. I -HE ssmins-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1