-[IE SHEFinS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR CASTENRAY WEEKBLAD 1980 Rsdaktie-adrssCastelcstraat 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.067 r'\ Nr. 26 ?7 turn TRflfl Dertiende Zondag door het .jaar Misdienaars! Jos Heidens en Marcel Duykers; Mark Donders en Luc Vennekens; in de Hoogmis: William Steeghs en Jan Vollenberg, 19.00 uur Jan Cremers 8.00 uur Louis Roelofs 10.00 uur Jrd. voor Gertruda Tielen-Thielen. 8.00 uur Overl, fao. TIelen-Thiel en-Smits, t 8.00 uur Jacobs Dinghs-v.d.Beuken. 2.00 uur Gezongen Huwelijksmis t.i.v.het bruidspaar Ine Stiphout en Herman Theeuven. 19.00 uur Jrd. voor de overl., fem. Luykx. Attentie: Maandag, Woensdag en Vrijdag is er geen H.Mis (vacantie) De bijzondere bisschoppensynode over de catechese het Godsdienstonderricht) Ik geef li hier letterlek wat zij daarover hebben laten neerschrijven in de drie art.: 4,, De leaen van de bynoüe spreken hun oprechte waardering uit voor de zeer vele catecheten die trouw hun functie vervullen en die daarbij geen geringe moei lijkheden ondervinden ia een geseculariseerde wereld. 44. Ten aanzien var de inhoud van de catechese dringen de Bisschoppen ar op aan dat het levende geloof van de universele Kerk moet worden uitgedrukt. Ten aanzien van de methode geldt, dat deze aangepast moet zijn aar. het karak ter, aan de mogelijkheden, aan de leeftijd en aan de situatie van de toehoor ders, j.n uit opzicht is een zekere vorm van onderzoek en van verstandig ex perimenteren toegestaan, en. zijn geduldige en vertrouwvolie gesprekken met specialisten noodzakelijk. 45. Als eerste verantwoordelijken voor de catechese, hebben de Bisschoppen her voornemen om goede teksten voor de catechese te doen voorbereiden, alsmede richtlijnen gebaseerd op het Algemeen Catechetisch Directorium, op de docu menten van de Synode van 1977 en op de Apostolische Sxhortatie "Catechesi tradendae". Terwyl zij voortdurend een beroep doen op de medewerkinar van spe cialisten en van gespecialiseerde instellingen, willen de Bisschoppen toch op uit gebied evenzeer aio op andere, persoonlijk hun taak als leraren van net geloof uitvoeren. Ik zou zeggen, lees deze misschien voor de meeaten wat moeilhke teksten eerst maar eens rustig door. Mogelijk is er dan later gelegenheid om on een en ander wat nader in te gaan. RIJK VACANÏIE-ABBE3 is: H.J.L.Keuiaerds 0.IVM. p/a Westerstraat 46 9501 3G Roden (Drenthe) - Tel. 05:908-19302. De collecte voor het Lourdes-liefdeverk heeft het mooie bedrag opgeleverd van niet minder dan j604,85. Mede namens het actie-comité heel hartelijk dank'. Zaterdag Zondag Dinsdag Donderdag Zaterdag

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1