SBUFinS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Rodaktie-adres: Castelostrast 4 Nr. 25 Rabobank Oirlo: 13.87.93.867 20 juni 1980 Twaalfde Zondag door het .jaar. MisdienaarsWilliam Steeghs en Jan Vollenberg; Tonny Camps en Mike Xleeven; xn de Hoogmis: Johny Reinders en SÜwin Dinghs. Zaterdag 19.00 uur Overl. ouders Dinghs-Kemmeriings Zondag 8.00 uur Zes-weken-dienst voor Peter Johannes Strijbos. 10.00 uur Matthias Vollenberg. Maandag 19.00 uur Huberdina Htrybos-Kemraelings Dinsdagg 8.00 uur Overleden familie Streybos-Cleven. Woensdag j'Lei Duykerr,. Tevens tot intentie var: degenen die hiervoor offeren. Donderdag r Martinus Sksonts Vrijdag i Geen H.Mis (Zie va cautie-regeling hieronder) Zaterdag s 19.00 uur Jan Cremers. De bijzondere bisschoppensynode over de liturgie (zie art.40 in vorige af-levering) Zoals een te eigen persoonlijke uitleg van de Bijbel - los van het leergezag van de Kerk - tot dwaling en verdeeldheid kan leiden (en ook geleid heeft), zo kan dat oo£"gebeuren wanneer men door een eigen gemaakte liturgie - los van het leergezag van de Kerk - aan de Sacramenten een te eigen, persoonlijke of te eenzijdige beteke- Ïï3-3 sou ê^an geven. By zelf gemaakte liturgieën van de H.Mis heeft men b.v, niet aeiden deneiging om het-,Oyster ie te verkleinen, met de bedoeling om wat daar ge gierd worat hete^te, laten "begrijpen", alsof het Mysterie begrepen kan worden. Ook wordt dikwijls dë; gémeenschapsgedachte (allemaal rond eèn en dezelfde tafel) zo benadrukt, dat de geloofswaarheid*(die niet begrepen kèn worden) over de werkelijkheid van het "Offer" en de "werkelijke tegenwoordigheid" van de God-Mens j Jezus Christus (die ook niet begrepen fcaa worden), op z»-n minst wordt verdoezeld. Als dat jaren lang gebeurt kan zelfs deze kernwaarheid van ons geloof voor velen totaal verloren gaan. Dan gaat Eucharistie bijna uitsluitend gezien worden als sa aien^ eten van het ene brood als een teken, een aansporing ook om brood voor elkaar te breken en te delen. We kunnen er de mensen niet genoeg toe aansporen. Maar het 4 aspect van de broederlijke gemeenschap, hoe goed begrepen ook, mag niet tekort doen aan het fundamentele aspect: dat van-het Offer van Christus en van Zyn tegenwoor- •f dxgheid. Zonder dit verliest de Eucharistische maaltyd zelfs haar zin. Kardinaal Garrone, prefect, hoofd van de Heiligs Congregatie (^ministerie) voor de katholieke opvoeding, schreef er ,nog onlangs dit evers "Men mag niet onkundig bly- ven var! afwijkingen die zich tegenwoordig;: opjdeze punten voordoen en waartegen de - '""Priesters zorgvuldig gewaarschuwd dienen te worden". Begrijpt nu waarom onze bisschoppen in art. 40 lieten, vastleggen: "De regeling van de liturgie hapgt uitsluitend afvan het gezag van de/Kerk"? Bat "Uit. trouw aan Chris tus en aan Zijn Kérk moet men de liturgie geheel vieren volgens de officiële boeken, zoals die zijn herzien volgers de richtlijnen van Vatiesnum II"? Maar mogen we dan niet meer "creatief" zijn? VolopJ Maar dan wel - zo staat er - door gebruis te maken van de ruime mogelijkheden tot aanpassing die in de boeken zelf werden aangegeven. Naast deze grote verscheidenheid iu WWe 1 vrijheid bij de Keuze van gebeden, vooral voorbeden, zang enz. 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1