PAröCHIË NIËUWS^ DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Olrlo: 13.87.93.86? Nr. 24 13 iuni 1980 Elfde Zondag door het jaar. Misdienaars: Johny Reinders en Edwin OinghsJos Heideni en Marcel Duykers; en in Hoogmis: M&rk Donders en Luc Vermekens Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 uur tot intentie van de fas. Classens-Vissers 8.00 uur t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. 10.00 uur Jan Reynders. 19.00 uur Dora Willemsen-Martens 8.00 uur Overleden ouders Philipsen-Philipsen. 8.00 uur Overl. fam. Tielen-Thieien-SmitsTevens int. offeraars. 8.00 uur Josephina Seykens-öollir., 8.00 uur Overl famvan Kuyek-Verrijdt. 19.00 uur Overl ouders Dinghs-Kemnierlings. De bijzondere synode van onze bisschoppen over de liturgie: Daarover zeggen zij in Art. 40Zoals het Woord des Heren aan de Kerk is toevertrouwd, zo ook de sacraraen- ten. De regeling var. de liturgie hangt uitsluitend af van het gezag van de Kerk. Deze regeling komt toe aan de H.Stoel, en - binnen de mate toegelaten door de wettelijke voorschriften - aan de bisschop, rekening houdend met bepaalde competenties die door het recht aan de Bisschoppenconferentie zyn toegekend. De Liturgie is een gemeenschappelijk goed van heel de Kerk; zij geeft uitdrukking aan de volmaakte aanbidding die in Christus tot de Vader wordt gericht, en die ons samenbindt in de H.Geest. 'Jit trouw aan Christus en aan Zijn Kerk moet men de Liturgie geheel vieren volgens de officiële boeken, zoals die zijn herzien volgens de richtlijnen van Vaticanum II, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de ruime mogelijkheden tot aanpassing die in de boeken zelf worden aangegeven- Dat- is een hele mond vol. Niet iedereen zal de moed hebben goed tot zich te laten doordringen wat hier precies bedoeld wordt. Toch gaat het hier over zaken die uiterst belangrijk zyn voor de eenheid, de "commur.io" binnen heel de wereldkerkl "Het Woord des Heren is aan de Kerk toevertrouwd", d.w.z. niet aan Jan en alleman; Stel je voor: Met het verhaal van het Laatste Avondmaal b.v. kunje heel wat kan ten cp. Wie het gezag van de Kerk niet meer erkent heeft dat dan ook gedaan. Het sterkst zyn daar b.v. de Jehovagetuigen in. Ze slaan je a.h.w. met Bijbelteksten om de oren en geven er aan soms een uitleg aar. die kant noch wal raakt. Christus was wel wijzer om op de manier van "zoveel hoofden zoveel zinnen" Zijn leer aan ons door te geven. Neen, Hij zei tegen Petrus: "Jij bent de rots, het fundament". Trou wens, de Bijbel is pas veel later ontstaan, en het heeft nog eeuwen geduurd voor dat iedereen de Bijbel persoonlijk in handen kon krygen, laat staan lezen. De Bijbel is dan ook alleen maar een hulpmiddel, zy het uiterst belangrijk, in de handen van de Kerk, in de persoon van paus en bisschoppen. Welnu: "zo ook de sacramenten"Van sacramenten kun je ook op eigen houtje maken wat je wil. Maar dan loop je wel kans dat er van het sacrament zoals Christus het heeft gewild en ingesteld, op den tuur geer. spat meer over blijft. So'n zelf bedach te betekenis aan een sacrament geven, kan natuurlijk heel goed bedoeld zyn, "aange past" aan weet ik wie en wat, maar het moet wel in vezen blijven zoals Christus het heeft gewild. Welnu, ook daarover heeft de Kerk en alleen de Kerk te waken. Ook de sacramenten zijn aan de Kerk toevertrouwd. Dat staat er in de eerste twee regels, (Deze uitleg wordt nog vervolgd) -at ssnnns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1