IS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 9 WEEKBLAD 1980 Redaktia-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.867 Nr. 23 6 juni 1980 Misdienaars: Hoogmis Zaterdag Zondag Feest van het allerheiligste Sacrament. Mark Donders en luc Vennekens William Steeghs en Jan Vollenbergh Tonny Camps, Mike Kleeven, Johny fleinders en Edwin Dinghs. Tevens verwacht ik alle andere misdienaars om kwart voor tien in de sacristie om mee te trekken in de Sacramentsprocessie. 19.00 uur Overl. fam. van Rhee-Drabbels en Piet van Rhee. 8.00 uur Ter ere van Ü.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. 10.00 uur Plechtig meerstemmig gezongen hoogmis door dames- en herenkoor b.g.v. het feest vari het Allerh. Sacrament. Mogen we op een grote opkomst rekenen. Ook vanwege de iacrament sproc-eesje na de Hoogmis rond de kerk. Misintentle: Zes-weken-dienst voor MariaRambags-Leclercq 19.00 uur Comelis Kemmelings-Friesen 8.00 uur Overl. ouders Eraonts-Geurts 8.00 uur Jar. Cremars en Antonette Swinkels. Tevens int. offeraars. 8.00 uur Peter Johannes Strybos (coll.) 8.00 uur Josephma Seykens-Collin. 19.00 uur Gezongen. H.Mis t.i.v. fam. Classens-Vissers. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag De bijzondere Bisschoppensynode over de H.Eucharistie: Dat ik hier eerst melding van maak houdt natuurlijk verband met het Sacramentsfeest dat wij ook a.s Zondag in onze parochie vieren. Ik citeer letterlijk: Art. 38: Verbonden zyn met Christus, leven in Hem, betekent allereerst geloven in zijn woord, maar het is evenzeer deelnemen aan de Sacramenten van het geloof. Door de sacramentele genade deelt. Christus zichzelf aan ons mee, opdat wij "vruchten zouden dragen" (zie ook Joh.15,5). Art. 39: Dat is op heel bijzondere wijze waar van de H.Eucharistie. Door het Lichaam en Bloed van Christus te ontvangen krijger wij gemeenschap met Hem, en door Hem, met de Vader en ook met onze broeders en zusters. Daarom vereren wij met respect tijdens de viering van de H.Eucharistie de geheiligde gaven het geconsacreerde brood en de geconsacr. wijn). Wy aanbidden de Heer ook in de Heilige Reserve in zijn tegenwoordigheid in het Tabernakel). Om met. Christus te kunnen leven vraagt de Kerk aan de gelovigen deel te nemen aan de viering van de Eucharistie, het vol maakte offer van lof, op zyn ainat iedere zondag en op verplichte feestdagen. (De onderstreping is door mij aangebracht, omdat ik van de veronderstelling uitga dat wat hier gezegd wordt onze bijzondere aandacht vraagt, ook waar staat "vraagt". De Kerk beveelt niet meer, zeker niet met de dreigementen van vroeger, maar ze •vraagt wel dringend, blijkbaar een beroep doende oo onze eigen verantwoordelijkheid.) Op een volgende bladzijde kunt TJ nog lezen wat paus Paulus II onlangs aan alle bisschoppen van heel de wereld schreef eveneens in verband met de H.Eucharistie, (leas verder op pag. 5) I -IE ssEfir

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1