5BH33S- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR CASTENRAY 1980 WEEKBLAD Redaktie-adrss: Castslostraat 4 Rabobank Oirloi 13.87.93.867 Mr. 22 30 raai 1980 Feest van de H.Drievuldigheid Misdienaars! Tonny Camps en Mike Kleeven Johny Reinöers en Edwin Dingfas Jos Heidens en Marcel Duykers. Zaterdag 19.00 uur Herman Dinghs Zondag t 8.00 uur Gerardus Philipsen 10.00 uur Jrd. voer Jos Geerets—Weys Maandag 19.00 uur Overl. faro. Strybos-Strybos Dinsdag s 8,00 uur Overl. fam. Seykens-Coilin Woensdag t 8.00 uur Peter Johannes Strijbos (coll Donderdag 8,00 uur Geert Classens. Vrijdag j Eerste Vrijdag van de maand. Om 9 uur ZieJcen-Gonanunie. levens t.i.v. offeraars, Zaterdag Misintentie: Overl fam, Rambags-Leclereq 19. uur Overl, fam. van Rhee-Drabbels en Piet van Rhee. De bijzondere synode var; onze bisschoppen met de paus j.n Rome. Na het verslag var, onze bisschop over de synode aan de priesters van ons dekenaat dacht ik dat nu de tyti is aangebroken om ook de parochianen nader te gaan infor meren over wat daar in het belang van de Nederlandse Kerkprovincie besloten is. De paus en de bisschoppen hebben ons verrast met een gedegen document dat bestaat uit een algemene beschouwing, 46 besluiten en een drietal aanvullende regelingen. Het document spreekt over de doelstelling van de blondere synode: trachten te komen tot een grotere "communie"een betere eenheid, een nauwer samenwerking. Er wordt dan gesproken over de bisschoppen en hun taken. Zij zijn de leraars in het geloof, zy zijn de bestuurders van hm bisdom, (art, 5 t/m 16) Het tweede deel van het document handelt over het Priesterschap en de ooleiding van de toekomstige priesters, (art. 17-28) Den wordt er gesproken ever de religieusen (art. 29-52), nogal kort, maar wat eerder over de priesters gezegd werd, geldt natuurlijk ook voor alle priesters- religieusen. ï'ot hier toe voor de leiders van de Nederlandse Kerkprovincievoor de priesters en ae religieusen, zeer belangrijke onder-werpen, maar die voor de "leken" wel interressant, maar niet direct practisch zijn. Meer belangstelling zullen zeker de artikelen 53 t/'a 46 oproepen. Want daar gaat het over de leken, de pastorele werkers, de liturgie van de Sacramenten (vooral de H.Eucharistie)de katechese (het Godsdienstonderricht) en de oecumene (het streven om tot eenheid te komen van allen die in Christus geloven.) Een verdere uitwerking van dit alles hoop ik te geven in de hier op volgende artikelen in ons blad. de Schans,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1