DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktie-adres: Castelostraat k Rabobank Oirlo nr. 13.87.93-867 Nr. 18 2 mei 1980 PAROCHIE-NIEUWS 5e zondag van Pasen Misdienaars: Mark Donders en Luc Vennekens William Steoghs en Jan Vollenberg Hoogmis: Tonny Camps en Mike Kleeven Zaterdag: 19.00 uur Antoinette Tacken Zondag: 8.00 uur Maria Rambags-Leclercq (coll.) 10.00 uur Jan Reijnders Maandag: 19.00 uur (avondmis) Lei Duyckers Dinsdag: 8.00 uur Martinus Emonts V/oensdag: 8.00 uur Geert Classens. Tevens tot intentie offeraars. Donderdag: 8.00 uur Overl. fara. Classens-Janssen Vrijdag: Geen vroegmis. 13.30 uur Gezongen huwelijksmis t.i.v. het bruidspaar Henk Koopmans on José Seykens 1^.'+5 uur Gezongen huwelijksmis t.i.v. het bruidspaar Harry Bongartz en Diny Seegers Zaterdag: 19-00 uur Uit dankbaarheid (S.) Voor degenen die verleden zondag in de mis van 10 uur zijn geweest (en anderen) In een brief gedateerd 17 april 1980 ontvingen wij van onze bisschop Mgr. Gijsen, hot volgende schrijven: "Geacht Kerkbestuur", Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 12 april 1980 verlenen wij de heer J.H.A.M. Rambags eervol ontslag als kerkmeester van uw parochie. De bisschop en ik (de brief was getekend door Vicaris Generaal Mgr. Castermans) zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij, in zijn functie als kerkmeester, voor de kerk heeft gedaan en betekend. Tevens benoemen wij mevrouw W.M. Drüggen-Peeters tot kerkmeesteres van Uw parochie." Beide parochianen ontvingen van de Bisschop een persoonlijk en uit voeriger schrijven. Lees verder op pagina 4 sanfiis- r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1