-HE SHEfUS- 1 DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR CASTENRAY WEEKBLAD 1980 Redaktie-adresCaste^ostraat k Nr. 11 Rabobank Oirlo nr. 1.3.87.93.867 *\k maart 1980 PAROCHIE-NIEUWS Vierde zondag van de Vasten Misdienaars: Jos Heidens en Marcel Duykers Mark Danders en Luc .Vennekens Hoogmis: William Steeghs en Jan Vollenberg Zaterdag: 19.00 uur Overl. ouders Vorhoeven-'Hoeberi Zondag: 8.00 uur Pastoor Arts (door een parochiaan) 10.00 uur Jrd. voor overll ouders Peeters-Spreeuwenberg Maandag: 8.00 uur Uit dankbaarheid (S.) Dinsdag: 8.00 uur Fam. Gellings-Verhoeven Woensdag: 8.00 uur Sjef Willomsen. Tevens tot int. van Zr. Gerardis en de offeraars. Donderdag: 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin Vrijdag: 8.00 uur Overl. fam. van Kuyck-Verrij.dt Zaterdag: 19.00 uur Marti'en Wismans Zaterdag en kerk af te 1 zondag is er gelegenheid om uw VASTEN-OFFER achter in de Iragen. Eerste ronde. Vastenzakjes hierbij ingesloten. HET NIEUWE MISSAAL: COMMUNIE-DIENST (vervolg) - Als wij communiceren moeten wij zorgen voor een passende gesteldheid. Zo schreven onze bisschoppen in hun gezamenlijk schrijven bij het ver y schijnen van het nieuwe Missaal. Dat geldt dan voor ons uiterlijk ge drag, maar nog meer voor onze innerlijke houding, onze geestelijke gesteldheid, onze vriendschapsverhouding t.o.v. God. Dat het hier niet gaat om het simpel eten van een gewoon stukje brood, blijkt duidelijk uit hetgeen er door de priester gezegd en gebeden wordt bij de Communie-dienst. Deze gebeden goed in ons opnemen lijkt mij dan ook van het grootste belang. Hier enkele van die gebeden: "Lichaam en Bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die. wij ont vangen tot eeuwig leven", zegt de priesterterwijl-hij een deel van de H. Hostie in de. kelk laat vallen. "Verlos mij door'uw heilig Lichaam en - "Bloed vaiyêïk kwaad enz." bidt hij alvorens te Communiceren. Of ook: "Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en bloed voor mij geen vonnis zijn en geen gericht, maar''een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel en mij geneest van alle zwakheid." Denken wij eens goed na over wat hier gezegd en gebeden wordt. We zullen dan begrijpen dat I het hier gaat om een heilige zaak die met grote eerbied behandeld dient te worden. Incfeze tijd van groter bezinning wel de moeite van het over wegen waardï I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1