-SE SBHfllS- r DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adresCastelostraat 4 Nr. 10 Rabobank Oirlo: nr. 13.87.03.8677 maart 1980 PAROCHIE-NIEUWS Derde zondag van de Vasten Misdienaars: William Stoeghs an Jan Vollenberg Tonny Camps en Mike Kleeven Hoogmis Oohny Reynders en Edujin Dinghs Zaterdag 19.00 uur Oan Cremers(coll Zondag 8.00 uur 3rd. voor Pierre Janssen 10.00 uur Overl. fam. Nellissen-v.d. Bosch Maandag 8.00 uur 3rd. voor Johannes Rambags on Johanna Kuypers Dinsdag 8.00 uur Overl. fam. Verhoeven-Hoeben Woensdag s 8.00 uur 3rd. overl. fam. P.3. Stccghs-Litjens-Henekens-vd.Voort Tevens int. offeraars Donderdag 8.00 uur 3rd. voor overl. fam. Voeston Vrijdag 8.00 uur Dora Willemssen-lflartens Zaterdag 19.00 uur Overl. ouders Verhoevcn-Hoeben üst_Nicuuje_!)1issaal£ DE COIWflUNIE-DIENST Vergeleken met het oudE missaal is hierin niet zo veel veranderd. De, voorberei ding van de H. Communie bestaat in het gebed dat Jezus Zelf ons leerde: het Onze Vader, tuaaraan toegevoegd een uitbreiding van het slotgebed: "Verlos ons van het kwade" en een extra gebed om vrode voor onszelf en anderen. Aanbevelenswaardig zou het zijn als allen dan elkaar de hand zouden geven en daarbij zouden zeggen: "Vrede zij u". Aldus lees ik in de brief' die do bisschoppen indertijd schreven bij' het verschijnen van het nieuwe missaal. Zij voegden er nog aan toe: "Een uitleg van dit gebaar en de zingeving ervan kan wellicht do Nederlandse schroom helpen overwinnen". Hoe dan ook, duidelijk is in elk geval dat elke onvrede, met wie en wat ook, niet in overeenstemming kan zijn met een "waardige" H. Communie. lYlet nadruk wijzen de bisschoppen ons dan ook nog oens in diezelfde brief erop, dat wij zorg moeten dragen voor "een passende'gesteldheid" Daarover een volgende keer. DAMESKOOR; Zaterdagavond: avondmis zingen. Maandagavond: repetitie om 20.00 uur. r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1