-HE VÏEI1V- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY aargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adresCastelostraat k Nr. 9 Rabobank Oirlo nr. 12.87.93-867 29 februari 1980 PAROCHIE-NIEUWS Tweede zondag_van_de_Vasten Misdienaars: Johny Reinders en Edwin Dinghs Jos Heidens en Marcel Duykers Hoogmis: Mark Donders en Luc Vennekens Zaterdag: 19.00 uur Jrd. voor Lei Heidens Zondag: 8.00 uur Lei Duykers 10.00 uur Matthias Vollenberg (coll.) Maandag: 8.00 uur Overl. fam. Seijkens-Collin Dinsdag: 8.00 uur Leonardus Geurts en V/ilhelmina Linders V/oensdag: 8.00 uur Overl. fam. Tielen-Tielen/Sraits Tevens int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Geert Classens Vrijdag: 8.00 uur Martinus Flinsenberg EERSTE VRIJDAG V-N DE MAAND. Ziekencommunie. Zaterdag: 19.00 uur Jan Cremers (coll.) Op pag. 2 van dit nummer treft u het project aan dat wij dit jaar kozen voor onze vastenactie. Voor uitvoeriger gegevens betreffende dit project verwijzen wij naar de papieren die hangen in het protaai van de kerk. Wat betreft het boekje met de besluiten van de in Rome gehouden synode - waarover ik u vorige week schreef - het volgende: Ik denk toch dat dit boekje alleen aan minstens alle pastores in Neder land wordt toegestuurd. Overigens wil ik verwijzen naar een artikeltje uit de krant van 22 febr. j.l. waarin stond dat onze bisschop - evenals de andere bisschoppen - binnenkort "de boer op gaan" om een toelichting te geven op de bisschoppensynode. Eerst komen dan aan de beurt: het kapittel (dat samen met de bisschop het bisdom bestuurt)de dekens en de pastorale groep. Dan volgen de 2^ Limburgse dekenaten om met de priesters de synoderesultaten door te nomen. Pastoors en dekens kunnen dan verder eventuele besprekingen met hun parochianen organiseren. Maar dat komt dan uiteraard later pas. Daarom voorlopig nog even geduld. Er zal trouwens nog heel wat moeten gebeuren alvorens er een grotere "coramunio", eenheid, bereikt zal zijn.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1