FANFARE1 'DORPSKLANK Kerstconcert Op woensdag 26 dec» (2c- Kerstdag) zal cbor onze Fanfare in samenwerking met hot Dameskoor, Kerkkoor, Kinderkoor en Blokfluitgroep een concert aangeboden worden aan de Bastcnrayse bevolking. Het concert wordt gegeven in de kerk en wel van 11.00 tot ongeveer 12.00 uurDo Hoogmis komt op 2e Kerstdag te vervallen, zodat we in plaats daarvan muziek en zang kunnen gaan beluisteren, gebracht door onze eigen dorpsmensen. Het slagen van een dergelijk concert hangt uiteraard grotendeels af van de mate van belangstelling, die getoond wordt vanuit onze eigen gemeenschap. Blijkt hot concert goed aan te slaan, dan willen we hier graag een jaarlijks terugkerend gebeuren van maken. Het programma van de verschillende muziekgroepen is lógischer- wijze geheel afgestemd op het Kerstfeest. Beurteling zulleh de deel nemende groepen aan bod komen, waarna het concert beëindigd zal worden met algehele samenzang en samenspel. Gaarne hopen we ook u op 2e Kerstdag bij dit concert te mogen begroeten en we wensen u bij voorbaat heel voel luistergenot toe. Muziekschool In verband met de kerstvakantie komen do lessen van de Hafa-opleiding do komende weken te vervallen. Hot nieuwe cursusjaar gaat weer van start in do week van 7 jan. 1980. Ook de saxofoon-opleiding zal met ingang van het nieuwe cursusjaar in Castenray plaatsvindon, zodat alleon nog de slagwerkers voor hun lessen naar Vonray moeten. Nadere gegevens over de roosterindeling voor het nieuwe cursusjaar volgen zo spoedig mogelijk. Repetitie Tijdens de Kerstvakantie gaan de gezamenlijke repetities op vrijdag gewoon door. Vorige weè'k zijn we o.l.v. dhr. Schellens begonnen aan een nieuw muziekstuk nl. "First Acquaintance" van Jack Harvey en de bedoe ling is dat dit stuk binnen enkele wc-kcn "zit". Enige thuisstudie wat betreft dit werk is dan uiteraard wel nodig. Succes!I Fanfare "Dorpsklank" wenst iedereen enkele prettige Kerstdagen toe! Vervolg_lagere school Ook de omheining van het schoolplein is vervangen. Wij kunnen stollen, dat een en ander een hele verbetering betekent en dat er in een duidelijke behoefte is voorzien. Wellicht ten overvloede mijzen aij de schoolkinderen, maar ook de op groeiende jeugd erop da nieuwe aanplant een kans te geven zich naar behoren te ontwikkelen en derhalve de tuin piot te betreden. We willen tot slot nog graag bodanken al de mensen, die menig vrij uuitje opge offerd hebben om de zaak netjes voor elkaar te krijgen! De kerstvakantie begint voor beide scholen a.s. vrijdag 21 december en duurt tot en met vrijdag 4 jan. Wij wensen allen een fijn kerstfeest en een prettige jaarwisseling toe. Leerkrachten kleuter- en lagere school.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 9