Gaarne willen wij, hst bestuur van de Carnavalsvereniging "De Sehanseknuppels", naar aanleiding van de publikatie in de Schans van 14 december jl. het een en ander duidelijk uitlaggen. Wij betreuren het ten zeerste dat ar enige problemen zijn gerezen, die in overleg met het bestuur van de tijdverdrijvers niet tot ieders tevreden heid konden worden cpge est. Nadat de S? Castenray 1" jeugdcarnaval in *t leven haeft geroepen hebben wij de organisatie van de jeugdcarnaval van de SV Castenray oyergenomen. Daar de jeugd veelal vertoefde bij J. ïaeken in de bar, werden wij later bijgestaan door fóevr. Saoken, die haar medewerking hieraan verleende. In deze jaren werden de tijverdrijvers in *t leven geroepen. Na enige tijd in Castenray te hebnen gewerkt zijn de tijdverdrijvers mede de jeugdcarnaval gaan organiseren. Nadat de tijdverdrijvers enkele jaren de jeugdcarnaval mede hebben gsorganiseerd, heeft het bestuur van de tijdverdijvers ons te kennen gegeven» dat zij hun verleende aktiviteit gaarne financieel beloond zouden willen zien. Het feit dat andere verenigingen hat oberen met de carnaval beloond zien in een aandeel in de winst, moet appart worden gezien van de jeugdcarnaval. Op genoemde vergadering met de tijdverdrijvers hebben wij tekst en uitleg gegeven aan 't finenoiëel overzicht mbt- do jeugdcarnaval in de afgelopen 2 jaar. Hieruit blijkt dat met de organisatie van de hele jeugdcarnaval het resultaat negatief is. Hst negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door skfciviteiten buiten het gemeenschapshuis, te denken aan optocht, carnavalsmutsen, medailles ed. De tijdverdrijvers vroegen ons eer. vergoeding voor verleende inbreng. Zcaia is gebleken uit de. exploitatie van de hele jeugdcarnaval, kan deze vergoeding niet worden gezocht in de opbrengst van de jeugdcarnavalZij dachten een vergoeding te kunnen vinden in de vorm van *r. beschikbaar stellen van hun discotheek ipv* eer orkest. Daar de kosten van muziek ir rekening kunnen worden gebracht bij de stichting Gemeenschapshui? hebben wij dit aan genoemde stichting voorgelegd. Nadat we van de stichting Gemeenschapshuis hadden vernomen, dat zij hiermede oiat \kkoora konden gaan, hebben wij getracht een tussenoplossing te oden. ''ij lacht n deze gevonden te hebben in een geheel andere opzet ni. Paraacid v-qov t vorstenhal, een orkest voor 't prinsen bal en 's saterdagr? mit carjiva'. hun discotheek ïimensaehine Hun discotheek fiaajaachj no l iy-n n vergoeding van F 150,in de vorm vin platen. Baarhi; kvcm v ©zorgen van o:izs carnavals krant huis aan huis tegen een ver oecn^ van - l H'i, - - wat al jaren gebeurde. Op een onlangs gvh< uien verg viering aet ós cijdverdrijvers hebben zij ons d ui del jk *s kennen gegeven op go en enkele andere manier met ons samen te werken, dan te-en vc-n vergoeding 'an F 6 00,--, tbv jeugd bals, zondagmiddag en mae.nö age vond met carnaval. 'r'el gaven sij ons te kennen dat wij hun discotheek Kenden huren voor 525,muv jeugdprinsenbal, waarvoor wij reeds een orkest hadden gereserveerd. Daarbij komt dat wij zelf de dinsdagmorgen organiseren. Vlij souden geenszins de indruk willen wen «ten dat het. ons om het geld gaat, het gaat ons om een plezierige carnaval en wij hebben met meerdere verenigingen te maken. Hopend© dat een en ar.der duidelijk oij U overkomt, spijt het ons toch ten zeerste dat het zo gelopen is. Jammer is ook dat dit artikel langer is geworden dan vrij in principe wilden, maar een verdediging is meestal langer dan een beschuldiging. Wij de carnavalsvereniging zijn er ons van bewust dat wij voor e:n ding moeten zorgen er. wel dat ds gehele carnaval, ook de jeugd, een goede en olezierige carnaval zal hebban zoalc ze in H verladen gewend varen. Wij zullen er allee aan doen en met uw medewerking zullen wij er zeker in slagen. Het Bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 5