P Q RodaktlG-aclres s Castolostraat 4 Rabobank Dirlos 13 87 93 867 Nr. 35 31 augustus 1979 dohny Royndsrs on Edwin Dinghs Dos Holdons en lïlorcol Duykers Mark Donders on Luc Vennokans 19.00 uur Gorardus Smits 8.00 uur tot int, v. Zr. Gerardis 10.DO uur t.Q.v. O.L. Vrouui van Altijddurende Bijstand 8.00 uur Gorardus Smits 8.00 uur F am. Gelling s-Verhoeven 8,00 uur Fam. Philipson-Dacobs, Tovons tot int. van ric offeraars 8.00 uur Martinus Emonts 8.00 uur Fam. VorhoGven-HoabG,- 19.00 uur t.c.v. 0.L, Vrouw van Altijddurondo Bijstand'. Er is vorige ifl'éek hooi wat gold bij elkaar gebracht voor MIVA, eigen kork en ten bate van de bootvluchtelingen. Alles bij elkaar c-un bedrag van 879,85. Heel hartelijk dank! ÜJo hebben dc offerbus voor dc bootvluchtelingen nog even laten staan. l\iako- menric gifton zijn var harte wolkom. Overigens nosm ik aan, dat er ook via giro 999 geld is overgemaakt Pastoor Aan hot begin van het schooljaar is ook do oudorcommissie weer met frisse mooa begonnen Het schema voor do handujerkmooders is weor klaar. lüo zouden graag He handujerkmoodersdie hot afgolopan jaar zo trouw hebben ge holpen en ook dc moedors, dio hot komende schooljaar do kinderen weor gaan helpen bij hot handworkon, van harto willen bodanken. Du Oudorcommissie. 1 AROÖHIENIEULUS 22B_zonday_door_hctjaar fiiisdionaars Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag UJoensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag UDERCOfiliïlISSIE

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1