R DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1979 jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktic-adrosCastclostraat 4 Rabo-bank Oirlos 13.87.93.8*7 Nr. 34 24 augustus 1979 AROCHIEMIEUUJS 21a zondag door hat jaar iïlisdienaars William Staags an Dan Vollenberg Dohny Reynders en Mark Danders Hoogmis René Duykors en Dos Heidens Zaterdag s 19.00 uur Dosephina Scykens-Collin Zondag 8.00 uur Maria D-inghs-v.d. Beuken 10.00 uur Dora Willomssen-Martens lïlaandog 10.00 uur Ovarl. Fam. Tiolen-Ticlen-Smits Dinsdag 10.00 uur jrd. voor Ant. Dacobs en Petronello Friezen Woensdag s 8.00 uur Ovorl ouders Verhoeven-Hoeben. Tevens voor de Donderdag 8. DO uur iïlartinus Emonts Vrijdag 8.00 uur lïiartinus Flinseberg Zaterdag 19.00 uur Gcrardus Smits. Zaterdag 25 en zondag 26 aug. wordt do jaarlijkse (Ï1IVA-C0LLECTE gehouden. I/IIVA be- tekents Missia-Vcrvoers-Actie. 764 Missionarissen en laneigon collega's uit do derde wereld doen samen oen beroep op ons allen. Pater H. Helmor CSSR komt ons namens de lil 11/A a.s. zat. en zondag nog eens extra aansporen om de nodige hulp te bieden. Do "meercollcctc" is voor de MI VA bestemd. D.w.z. alles, wat u bij deze collecte méér geeft dan gewoonlijk, is bestemd voor de MIVA. Wilt u daar rekening mee houden Intussen hebben de misionanrs vcrlnden zondag hun welverdiende uitstapje gehad. Nog dank aan allen die dit uitstapje voor onze- jongens ook finantiecl mogelijk hebben gemaakt I Allen prettige kermisdagen toegewenst!J ZONDAG START BLIKSEM A l< TIE BOOTfaENSEN Wanneer zondagavond a.s. om 7 uur 's avonds onze kerkklok luidt, zal minister-pre sident van Agt via radio en T.V, oproepen geld te storten op gironummer 999, Vlu chtelingenhulp, Den Haag. Do mogelijkheid zal dan tevens bestaan geld te brengen naar door de radio en T.V. aangegeven plaatsen. Voor Castenray zal dit zijn het portaal van onze kerk. Lees verder op pagina 6 -at sannris-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1