-HE SSEfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979 Rodaktie-adres: Cast oiostraat Nr. 20 Rabobank Oirlojnr.13.87.93«867 18 mei 1979 PAROCHIE-NIEUWS Zesde zondag van Pasen Misdienaars: William Stoeghs - Jan Vollenberg Johny Reijnders - Mark Donders Hoogmis Ticnray: F;ené Duykers - Jos Heidens - William Steeghs en Jan Vollenberg. Zaterdag: 19.00 uur II. Mis int. Pastoor Arts Onder deze dienst installatie van onze nieuwe Pastoor Keulaerds O.F.M. Zondag: 8.00 uur II. Mis int. Fam. Philipsen-Jacobs 10.00 uur Hoogmis in Tienray int. Dora Willemssen-Martens Haandag: 8.00 uur II. Mis int. i'hielen-Thic-len-Smids Dinsdag: 8.00 uur H. is int. overl. fam. Gellings-Verhoevon Woensdag: ü.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: Hemelvaart van do Heer; Hoogfeest 8.00 uur I-I. Mis int. Martinus Emonts 10.00 uur Hoogmis int. Josephina Seijkens-Collin Vrijdag: 0n 8.00 uur geen II. Mis 19.00 uur Plechtige II. Mis bij gelegenheid van het 25-jarig Huwelijk van de Far.. Thielen-Jansen. Zaterdag: 19.00 uur H. Mis int. Lei Heidens N.B. Zondag is in onze kerk geen Hoogmis; om 10.00 uur is de Hoogmis in Tienray. "leder gaat op eigen gele, onlwid naar Tienray. Zaterdagavond tijdens de installatie en zonc'n; tijdens de Hoogmis in Tienray worden de gezangen verzorgd door Dames- en Herenkoor. Zaterdag 19 mei c.s. zal onze niéuwe pastoor H.3.L. KEULAERDS o.f.m. door de Hoogeerwaarde Hoer Doken L.A. Thounissen geïnstnllerd uiordcn Deze plechtigheid zol plaits hebben tijdens do Eucharistieviering uiolko begint om 19.00 uur. Aanstonds na déze'dienst zal or in do kerk gelegenheid zijn mot dn niuuu/o pestoor kennis to maken. Uuj aanwezigheid zouden wij zeer op prijs stollen. Hot kerkbestuur van de H. iïinthias to Castcnrny.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1