ci v r a a ci cl. DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.8 WEEKBLAD 1979 Redaktie-adross Castelcstraat 4 1 r, 17 Rabobank Oirlos 13.B7.93.R67 27 april 1979 AROCHIENIEUi'JS Misdienaars Hoogmis Zatardag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Mike Kleoven - Tonny Camps UJilliam Stennhs - Dan Vollanbarg Dohny fieynders - Mark Dondors 19,00 uur Fam, Heldens-Reynders-UJeys 0,00 uur Jan Weys-Cox; Gerard IUeys-v. Lipzig 10,00 uur i.lartin Lilismans T'-jiJons deze dienst doen do kinderen de Eerste H. Communie. Do «/norste banken in do kurk zijn gereserveerd. Deze plechtigheid wordt opgeluisterd dour de fanfare. 0,00 uur Gaart Classens 0,00 uur Gerard Smits G.D0 uur Gezinsmis int, offeraars ö.DÜ uur Fan, Thiulon-ïhiolen-Smits 's morgans is cr geen dionst 14,DO uur uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 40-jarig huujelijk van do Fam. Strijbos-Cleven 19,00 uur Uvcrl. fam, Seykons-Collin. Mededeling' Hofénk.oors donderdagavond is er om 20.30 uur een repetitie. I not u/inkelmois je voor sigarettenzaak to Vcnlo leeftijd 10 jaar Sollicitatie's: V.E.H.0. b.v. Tol. 077 - 41718 HE ssmns- f 1 A. t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1