Redaktie-adres: Castelostraat A Nr. 15 Bankrek.nr13.87.93.867 ±1 19?9 Rabobank Oirlo P UJ PAROCHIE-NIEUWS HOOGFEEST VAN PASEN Misdienaars: Johny Reijnders - Mark Donders Renó Duykers - Jos Heidens Kike Kleeven - Tonnie Camps Hoogmis: Zaterdags Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 20.00 uur Paaswake; int. 75-jarige 8.00 uur int. Ant. Geurts-Zandors 10.00 uur int. Z.E.Heer Pastoor A.rts De gezangen onder deze Plechtige Hoogmis van Pasen worden verzorgd door Dames- en Herenkoor. 8.00 uur int. Josephmna Seijkens-Collin - 10.00 uur Hoogmis; Martin Dinghs en Maria Dinghs-v.d. Beuken 8.00 uur overl. ouders Janssen-Emonts 8.00 uur Gezinsmis; int. offeraars o.00 uur H. Mis voor Mart. Flinsenberg 8.00 uur H. Kis voor Fonu Thielen-Thielen-Smits 19.00 uur H. Mis voor Pastoor Arts (G.) N.3. Met Pasen laatste inzameling Vastenactie. DORPSRAAD Verslag openbare dorpsvergadering M- april 1979» Aanwezig 60 personen. 1De voorzitter van de dorpsraad opent de vergadering. 2. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 3Trottoirs: Op de voorlichtingsavond voor de riolering d.d. A dec. 1978, kwam de gemeente met het voorstel, langs de Horsterweg trottoirs aan to leggen; ook op andere plaatsen waar hier behoefte aan is zou dit mogelijk zijn. De financiële kant werd uitvoerig besproken. De vergadering bleek hier grotendeels voor te zijn en na nog meer positieve en enkele negatieve geluiden ging de dorpsraad naar do gerneonte en verkreeg alle infor matie hieromtrent. Deze informaties worden op de openbare dorpsver gadering bosprokc-n, maar nu blijkt, dat veel betrokkenen er tegen zijn. Oorzaak: te grote financiële consequenties. Na een lange discussie wordt het voorstel gedaan, een enquete te houden onder alle mensen die hierbij betrokken zijn. Tenslotte telt alleen de mening van de mensen zelf en deze gaat naar de gemeente Venray. -ui saunas DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1