DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Rcdaktio-sdros: Castelostraat 4 Mr. 12 Rabobank Oirlo: Rek.nr. 13.37.13.C67 23 maart 1979 AROCHIEivIEUWS Zondags vierde zondag in do veertig-dogon-tijd Misdienaarss UJilliam Stooghs - dan Uollonborg Oohny Royndcrs - Mark Donders Hoogmis s Rono Duykors - dos Heldons Zaterdag s 19.üO uur Dorp IKillomsson- fiartons Foost van O.L Vrouw Boodschap Zondag s 0.00 uur dohannus Rambags - dohanna Kuypers 10.00 uur Dora Uiillcmsson-filartons Maandag s 8,00 uur Ovorl, fam. Vuliings-Binghs Dinsdag s 0.00' uur .Flndd. voor MortEmonts li'ocnsdag s 0.00 uur Guzinsmis int. offeraars Donderdag s 0,00 uur Üvorl.fam, v» Dijk Vrijdag s 0.00 uur dan iiiilloms Zaterdag 19.00 uur Gcrardus Smits AWFARE "D0RPSKLANK" Op do vorigo wek woensdag gehouden jaarvergadering ujord dnor het bestuur verslag uitgebracht aan de leden over het rcilun en zeilen van onze vereniging in het af gelopen jaar. Uit het jaarverslag bleek duidelijk, dat do Castonroyse Fanfare nog steeds groeiende is. IViomontael ziet hot ledenbestand or als volgt uits 47 musicerende loden, waarvan or tot nu toe 40 in hot korps maeblazen -- 31 niüt-musicorcndc ledun. Nog dit jaar verwacht het bestuur onkclo .aanm^ldingon, omdat oen groep van 13 kinderon in hot najaar mot good govolg do I.V.Iïl. - cursus aan dc Muziekschool hoopt af te sluiten. Dg kascontrolücommissic gaf te kennen, dat het financiële godoclte volledig in orde bevonden werd en hot jaarverslag un het financieel .jaarverslag werden door de leden dan onk. zonder moor goedgekeurd Hot bestuur onderging oen kleine wijziging. Piot Arts on Piut Kuypers waren-sta tutair aftredend. Piut Arts word herkozen cn voor piot kuypers, die wegens drukko werkzaamheden niet meer herkiesbaar was, kwam Piot van 'Jlogberg in do plaats. Lees verder op pagina 3 he ssnfifis

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1