-[IE I 11 - T D c DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adress Castelostraat 4 Rabo-bank Oirlo: 13.87.93.867 Nr. 49 8 december 1978 AR0CHIE-NIEU1ÜS Tweede zondag van do Advent Misdienaars; Dohny Reynders - Mark Donders Roger illeys - Tonnia Camps Hoogmis UJilliam Steeghs - Dan Wallenberg Zaterdag 19.OC uur jrd. overl. fam. Geilings-Verhöeven Zondag 8.0C uur ouerl. ouders en fam. Strijbo-Cleusn 10.ÜO uur Theodora dillemsen - Martens Maandag 8.ÜQ uur Theodora lüillemsen-lïlartens Dinsdag 8.00 uur jrd. Piet Philipson Woensdag 8,0'J uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag s 8.00 uur Geert Classens Vrijdag 8,00 uur ÏÏiartinus Emonts Zaterdag 19.00 uur Ouarl. fnm. Luyckx-i.iaas UIN B 0 L) 'JIV E R F NIG INC Op woensdag 20 december a.s. wordt in cafe Hcsen de jaoruergadering gehouden. Aanvang; 13.30 uur. 0RP5RAAD Uioensdag 13 december a.s. usrgadering voor het dagelijks bestuur bij dhr. Kuypers. Aanuangs 20.00 uu A RN AUALSVERENIGING Zaterdag 9 december vorstenraadbal te IOssolsteyn. Bijeenkomst om 19.15 uur in Café Hesen. Zorg, dat u op tijd aanwezig bont. De bus vertrekt om 19.30 uur. Degene, die zijn muts kwijt is, kan deze terug bekomen bij D. UJeys De secr.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1