-II SBHflflS- I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr7 WEEKBLAD 1978 Redaktie-adres: Castelostraat k Nr. ^7 Bankreknr 13-87.93.86? o n n 24 november 1978 Rabo Oirlo PAROCHIE-NIEUWS Feest van Christus, Koning van het heelal Misdienaars Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Roger Weijs - Tonnie Camps Renê Duykers - Jos Helsens Johny Reijnd.ers - Mark Donders 19. 8. 10. 8. St 87 Ee 87 00 uur Petronella Jenniskens - Smits 00 uur overl» ouders Janssen-Emonts en zoon Pierre 00 uur jrti. Jacoba Dinghs-v.d. Beuken 00 uur Theodora Willemssen-Martens (v.w. Fam. v.d, Heuvel) .00 uar Martinus Emonts .00 uur Gezinsmis int. offeraars Andreus Apostel uur Uit dankbaarheid 80e verjaardag rste Vrijdag H. Hart 00 uur Geert Classens 19.00 uur Jan Swinkels BEJAARDENVERENIG Alle leden van onze vereniging worden, hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering (tevens feestavond)veLke gehouden wordt op dins dag 12 december a.s. om 19.00 uur bij café van Rhee. Deze avond zal in houden: koffietafel - vergadering en daarna kienen. Tijdens deze ver gadering zal er een bestuursverkiezing gehouden worden. Aan de beurt van aftreden aijn: P. Rambags, die herkiesbaar is en H. Kuypers, die zich niet meer herkiesbaar stelt, vanwege zijn leeftijd. Hiervoor zal dus een ander gekozen moeten worden. Kandidaten kunnen gesteld worden vanaf heden bij een van de bestuursleden en tijdens de vergadering. PEUTERSPEELZAAL "HET STEKSKE" Ook dit jaar kogt Sint Nicolaas de kleintjes van de peuterspeelzaal bezoeken. Op donderdag 30 november a.s. zijn de ouders met hun kind welkom om half tien in de zaal (dus niot zoals anders om 9.00 uur). Na een kopje koffie en een glas limonade zal de Sint inmiddels wel gearriveerd zijn. Na ongeveer een uur neemt Sint weer afscheid. We hopen dat het een leuke morgen wordt. Dus.... Vol verwachting klopt ons hart... en tot 30 november om half 10. De leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1