-II S3ÜF11S- I VOOR DORPS BLAD jaargang nr.7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 I Redaktie-adrosCastelostraat k Rabobank Oirlo nr. 13087=93.867 Nr 65 10 november 1978 PAROCHIE-NIEUWS Willibrordzondag Misdienaars: René Duykers - Jos Heidens Rehé Rambags - Mike Kleeven Hoogmis: Roger Weijs - Tonnie Camps Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. v= Kimrac-nade-Duykcrs Zondag: 8.00 uur overl. oüders Janssen-Emonts en zoon Pierre 10.00 uur Uit dankbaarheid fam. Kuypers-v.d. Pasch Maandag: 8.00 uur Bijz. int. (v.d. S.) Dinsdag: 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Geert Classens Vrijdag? 8.00 uur jrd. Leonard Tïeldens-Driessen Zaterdag: 19.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken N.B. Wilt u denken aan de bijdrage voor het onderhoud der graven. ST. NICOLAAS KOMT WEER Vie hebben nu al bericht gehad uit Spanje, dat Sinterklaas met zijn Pieten ook dit jaar weer een bezoek zal brengen aan het Gemeenschapshuis in Castenray en wel op zondag 26 november a.s. om half drie. We gaan St. Nicolaas evenals vorig jaar weer afhalen bij de basisschool. Dus de kinderen komen daar om kwart over twee bij elkaar. Zouden de ouders met de nog niet schoolgaande kinderen en ook verdere belangstellenden ook bij de school bijeen willen komen. Van daaruit vertrekken we gezamen lijk naar het Gemeenschapshuis, waarbij de ruiterclub ons zal begeleiden. In de zaal zal de fanfare klaar staan voor enkele vrolijke marsen. Het middelste gedeelte van de zaal is weer bestemd voor de kleuter- en basisschool. Langs de kanten zullen weer stoelen staan voor de ouders met de allerkleinsten. Aan het einde van de middag zullen de kinderen traditiegetrouw weer een traktatie krijgen. BELANGRIJK Bij deze Schans treft u een enveloppe aan. Deze is bedoeld voor uw bij drage voor dit St. NicolaasfeestZoudt u er bij uw gift rekening mee willen houden, dat alles alweer duurder is geworden. Deze enveloppen zullen vóór dinsdag 14 november bij u worden opgehaald Bij voorbaat dank!I De oudercommissie t 1 t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1