-[IE SBUflflS- fu 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktie-adres: Gastelostraat 4 Nr. 43 Bankreknr. 13-37.93-' -7 27 oktober 1978 -1 PAROCHIE-NIEUWS 30e zondag door het jaar Misdienaars* René Rarabags - Mike Kleeven William Steeghs v Jan Vóllenberg Hoogmis; René Duykers - Jos Heidens Zaterdag* 18.45 uur Rozenkransgebed 19-00 uur Jan Swinkels Zondag: 3.00 uur Geert Classens 10.00 uur jrd. Jan Reijnders Maandag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Dinsdag* 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur T.e.v. O.L. Vrouw (G.) Vrijdag: 8.00 uur Dora Willemssen-Martens v.w. kienclub Zaterdag: 19-00 uur over3.. fam. Seijkens-Wismans Nota: Het feest van Allerheiligen wordt dit jaar gevierd op zondag 5 november- Dan :'s er 's middags ook Aller zielenlof en processie naar hot kerkhof. Wilt U ook zo goed'zijn om in de novembermaand de graven-onkosten te voldoen. Dank u. NOG DIT JAAR RIOLERING IN CASTENRAY Het ziet er naar uit, dat nog dit jaar in Castenray zal worden begonnen met de aanleg van de riolering en gedeeltelijke reconstructie van wegen in de kern van dit kerkdorp. Verwacht mag worden, dat eind november met het werk zal worden gestart, maar tevoren zal met de bevolking van Cas tenray nog worden gesproken over cle gang van zaken en de volgorde van het werk. Aanvankelijk lag het in de bedoeling, dat in augustus jl., na de bouw vakvakantie, met de riolering en de reconstructie in Castenray zou worden begonnen, doch verschillende omstandigheden hebben tot vertraging van de uitvoering geleid. Reeds op 28 maart jl. besloot de raad tot het beschik baar stellen van een krediet, nadat enkele dagen eerder met de bevolking van Castenray over de plannc-n was gesproken. Eerst op 14 augustus jl. werd het krediet door gedeputeerde staten goedgekeurd en dat betekende een eerste vertraging. Verder heeft de gemeente veel overleg moeten plegen met de provincie over het tracé, mede in relatie tot de eventuele gelijktijdige aanpak van het. rijwielpad langs de provinciale weg. Ook het overleg met het Waterschap Zuiveringschap Limburg vergde veel tijd. In september jl. werd door dit instituut de verklaring van geen bezwaar afgegeven. Al deze zaken hebben er toe geleid dat het werk thans pas besteksklaar is.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1