-[IE Si li FiilX- J VOOR I DORPS BLAD jaargang nr 7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktiu-adresCastelostraat 4 Bankrek.nr.s 13,07.93,867 Nr. 28 14 juli 1978 PAROCHIE-NIEUWS 15e z2nda2_door_het_jaar Misdienaars Hoogmis Reno Rambags - Hike Clevsn William Steeghs - Oan Vollenberg René Duykers - Gos Heidens Zaterdag 9 19.ÜQ uur Zondag 8.00 uur 10.00 uur Maandag s B.00 uur Dinsdag G.Ü0 uur Woensdag s n.oo uur Donderdag 0.00 uur Urijdag 9 C.0Ü uur 14.00 uur Zaterdag 19.00 uur Huwelijksmis Bruidspaar Dekkers-Cromers 19.00 uur Overl. fam. Reynders-Weys-Heldens DORPSRAAD: Verslagergadaringdagelijks_bestuur_5_juli_j.l De heer Pingen uisrd nogmaals gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Rayoncommissie, Kerkdorpenfractie. Omdat de heer Pingen nu Gemeenteraadslid wordt, gaat hij Castenray vertegen woordigen op do kerkdorpenfractievorgaderingen eri de heren P.Poels en H.Philipsen worden afgevaardigden voor da Rayóncommissic. Riolering. In augustus zal er eon gesprek plaatsvinden met de bewoners. Ha de kermis wordt gestart met de aanleg van de riolering. Dok zal dan tegelijkertijd het tweede rijwielpad aangelegd worden. Groenbeplanting, - - Na de aanleg van de riolering worden de bermen van de lYlatihiasstraat en de Castelostraat verhard. In de Platthiasstraat is groenbeplanting gepland. Is hieraan in de Castelostraat ook bnhoefte?? Hebt u zc-lf hiervoor ideeën? Geef ze dan even door bij een van de ledon van de dorpsraad. Het uitzicht op de verschillende hoeken' en kruisingen van de Lollabeekweg is dermate slecht, dat hier iets aan gedaan moet worden. De vraag naar botcre of meerdere wandelpaden in het Castenrayse Broek wordt voorgelegd aan Staatsbosbeheer, maar dit zal waarschijnlijk niet realiseerbaar Öan^ewonors van Kl.Dirlo kwam naar voren, dat er oen probleem bestaat over het huisvuil. Als er behoefte is aan hot ophalen van vuilnis(dit gebeurt dan iedere maandag) geoft u dit dan door aan de dorpsraad.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1