DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 ■»7 Hedaktie-aclresCastelostraat 4 Nr 24 Bankreknr13.87.93.867 16 juni 1978 PhROCHIS-NIKUWS Elfde zondag door het jaar Misdienaars: Caro Versteegen - René Rambags Eric Thielen - René Duykers Hoogmis: Johny Reijnders en Mark Donders Zaterdag: 19.00 uur Harrie van ICuyck w Zondag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits 10.00 uur Jan Reijnders Maandag: 8.00 uur overl.fam. Buykers-Rambags Dinsdag: .00 uur overl. ouders ','eijs-Friezen en Henri en Theodora Weijs V/oensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Kaes-Baeten Vrijdag: 8.00 uur Maria Dinghs-v.d. Beuken Zaterdag: 19-00 iiur overl.fam. Reijnders-Weijs-Heldens MEDEDELINGEN KLEUTER- EN BASISSCHOOL Sinds enige tijd is Het schoolbestuur teearaen met leerkrachten en ouder commissie bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om de basisschool aan te passer en eventaeel te verbouwen om onderwijs te kunnen geven aan gepast aan de eisen zoals die er nu op onderwijsgebied zijn. Gedacht v/ordt aan een aanpassing zoals die nodig is bij de integratie kleuter- en basisonderwijs. Op dit moment zijn hierover nog geen kon- krete gegevens te geven. De bedoeling is dat in de loop van het nieuwe schooljaar een ouderavond georganiseerd wordt, 'waarop een en ander aan alle ouders bekend zal worden gemaakt, als de diverse goedkeuringen van Gemeente, Provincie en Rijk aanwezig zijn. .Schoolbestuur Kleuterschool De oudste kleuters hebben de afgelopen week, 12 t/m 15 juni, gewerkt en werken nu nog de komende week, 19 t/m 23 juni, aan een integratie- projektje "Hallo basisschool". Dit houdt globaal in: - bezoek, samen met Ie klas, met de bus aan de gymzaal - taal- reken- en leesspelletjes - speelwerkbladen m.b.t. voorbereidend lezen, rekenen en schrijven - bezoek alle klassen basisschool - bezoek van 1e klas aan kleuterschool zie verder blad 2 -[ie sunnns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1