DORPS BLAD VOOR CASTEHRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktio-adres: Castelostrnat 4 Nr. 16 Bankreknr13.87.93.86? 21 april 1978 P.'.ROCHI E-NIZU WS Vijfde zondag van Pasen Misdienaars: Johny Reijnders en Mark Donders Caro Versteegen en Renê Rambags Hoogmis: Peter on Roger Weijs Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Duyckers-Rc-ijntjes Zondag: 8.00 uur jrd. Pierre Janssen 10.00 uur ovc-rl. ouders v. Rhee-Drabbels en fam. Maandag: 8.00 uur overl. fam. Tiolen-Janssen Dinsdag: Feest v.d. H. Marcus 8.00 uur jrd. Hendrik Strijbos-Strijbos Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis 9.^+5 uur Werelmissiodag der kinderen int. Weldoeners van de kerk Donderdag: H. Petrus Cariisius 8.00 uur Uit dankbaarheid (D.) Vrijdag: 8.00 uur Ter ere v. O.L. Vrouw ;.lt. 3ijstand (R.) Zaterdag: 19.00 uur Martin Dinghs v.w. ondorl. Paardc-nvorz. N.B. Onze jaarlijkse bedevaart naar Tienray zal plaatsvinden 21 mei a.s. DORPSRAAD Woensdag 26 april a.s. vergadering dagelijks bestxiur van de dorpsraad bij mevr. Wismans-Strijbos. aanvang 20.30 uur. Mocht er iemand zijn, die graag iets behandfeld of besproken wil hebben, meldt dit dan even bij het bestuur. Voor al Uw dak- zink- en lood-werkzaamheden Dakdekkersb e dr i j f J„ 't Jong, Van Goghstraat 22", Horst. Telefoon 0^709 - ^107 DIE ssnfins-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1