-II SSHflflS- I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Rdaktie-adress Castelostraat 4 Nr. 8 Bankrek.nr. s 13.87.93.067 - 24 februari 1970, PAROCHIE-NIEUUIS Derde zondag in de veertigdagentijd: Misdienaars: Pator on Rcgar Uleys Dohny Royndors en Mark Dondors Hoogmis UJilliam Stc-cghs an Dan Vollenbcrg, Zaterdag s 19.0D uur ovorl. fam. Cromers - Wismans Zondag 8.00 uur overl, fam. Emonts - Courts 10.OU uur UJillam an Lambordina Friezen Vandaan oerste_inzamelinn_VQ3tenractio Maandag 8.00 uur Horman Dinghs Dinsdag 8.00 uur overl. fam. Seykens - Collin UJeensdag 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag 8,OU uur Dan Swinkels 19.00 uur Uit dankbaarheid(K. Vrijdag Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan H. Hart. 8.00 uur overl. fam. Duykers - Wismans Zaterdag 19.00 uur jrd. Lei Heidens. Mededeling: Mijnheer Pastoor is voor enkele weken opgenomen in het ziekenhuis te Vonlo vanwege longontsteking. Em. Pastoor D. Geurts uit Blittcrs- wijck zal hem deze tijd vervangen. VASTENACTIE: .,1 Deza week worden ook de enveloppen rondgebracht i.v.m. mot de eorsto inzameling. U kunt uw offer a.s. zaterdag en zondag deponeren in de grote offerbus achter in de Kark. Het is niet de bedoeling, dat we b.v. iets afgeven wat men toch zou weggeven of weggooien. Bedoeling is, dat men zich iets ontzegt, wat men werkelijk aan den lijve voelt.b.v. zich beperken in eten, drinken, aanschaf voor de huishouding van niet direct noodzakelijke artikelen. En het geld hiervoor bestemmen voor de vasten actie. - Hat geld wordt dit jaar bestemd voor Pater D, Bos te Zaïre, Hij heeft de zorg voor 48 plaatsen waar de christenen bijean komen. Hij wilde enkel kleine kerkjes bouwen. Daar is dringend behoefte aan. Het meeste deen de mensen zelf, maar er blijft steeds materiaal, dat gekocht moet worden. Willen wij Pater Bos hierbij helpen.? Mochten we nog gele! over hebban, don is dit bestemd voor zuster Thercsita Danssen ook in Zaïre.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1