-[IE StJEfinS DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASIENRAY 1978 Redaktie-adrass Cnstulostraat 4, Tel. 781 Bankrek, 13.87.93.867 Kr. 3 A.s. dinsdag 24 januari mnrdt op school oen ouderavond gehouden voor de oucors van kinderen, die dit jaar de le communie doen. De avond Wordt- vorzptgö, door kapelaan Verdorischot, districtskatechcot voor onze school en door movr. Rongen, UJe vermochten de ouders urn 20.00 uur in da lagere school. Als voorbereiding op deze' bijoonkomst is hot voor u misschien raadzaam o'ens na te denken ovor vragen alss Waarom le communie? Wat verstaan me eigenlijk onder "kerk" Doopsel, lc communie, vormsel e.d. Hopelijk kunnen me door somen bezig tc zijn met deze zaken nnk dit jaar meer komen tot een goede voorbereiding en viering van de le communie. Personeel Lagere School. 2ü januari 1978 PA HQCHI l—IV IE JUS Misdienaarss Peter en Hoger Wcys Dohny Reyndurs un i.'lork Donders Hoogmis William Steaghs en Dan l/olluneberg Zaterdag 19.OQ uur overl. fam Luyckx-i.iacs Zondag 8.OU uur overl. fam. Emonts-Gcurts 10.0Ü uur jrd. Willem Thielen-li/oys-Lindc-rs lYlaandag 8.00 uur overlfam Tiolun-Ticlon-Smits Dinsdag 0.0G uur [ïlartinus LJinghs LUoensdag i 8.0(1 uur Gezinsmis int. offeraars 19.00 uur üan Swinkels Donderdag 8.00 uur iïiarin Strijbos Vrijdag 8.00 uur ovurl. fam Suykuns-G'nllin Zaterdag 19.00 uur jrd, ll!aria Donders—lloedemakcrs. M.B.; Deze uioak donderdag 26 januari van hnlf_ twee tct drie uur zal de kapel magen van de Oostpricsterhulp bij onz. kerk staan voor inzameling van. kleding enz. voor do mensen in nood. Gaarne aanbevolen] (IEDEDELUxGEN BASISSCHOOL; Illat is de zin van sacramenten

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1