-[IE SSEIFlfiS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adresCastelostraat k Nr. ^8 Bankreknr13.8?.93-867 30 december 1977 PAROCHIE-NIEUWS Feest_van_Mariaj_Moeder_van_God Misdienaars: William Steeghs en Jan Vollenberg Peter en Roger Weijs Eric Thielen en Renê Duykers Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Oudejaar 8.00 uur Maria Strijbos 19.00 uur Voor een zieke Nieuwjaarsdag 8.00 uur overl. fam. Gooren-Dinghs 10.00 uur Pater Weijs 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben 8.00 uur Martinus Dinghs 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Maria Strijbos Eerste Vrijdag_toegewijd_aan_het_H._Hart 8.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken v.w. vriendenkring 19.00 uur Tot int. Carnavalsvereniging bij gelegenheid van 22-jarig bestaan. Maandag: Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: DAMESKOOR Vrijdag, vandaag, om 1^.00 uur huwelijksmis zingen^voor het-bruidspaar v.d. Bekerom-Jacobs. Maandag repetitie. Aanvang 20.00 uur. L.L.T.B.afdeling CASTENRAY Wij herinneren u bij deze aan de zitdag van de Soc. Economische Voor lichtingsdienst, welke voortaan iedere eerste donderdag van de maand in de namiddag van 13=30 - 15-30 uur op het kantoor te Oirlo wordt gehouden. Voor het eerst zal dit plaatsvinden op donderdag 5 januari a.s. Leder!die gebruik willen maken van deze dienst, kunnen zich op genoemde tijd op kantoor te Oirlo vervoegen, kunt dan ongestoord overleg plegen. Langs deze weg wensen wij u aan het einde van ait jaar een goede jaarwisseling en de beste wensen voor 1978 voor gezin en bedrijf.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1