DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adress Castelostraat 4, Tel 781 Nr.46 Bankrek.nr. 13.87,93,867 16 december 1977, PAROCHIE-NIEUWS Vierde zondag v,d._Advent misdienaars! Peter en Rogier Weys Dohny Reynders en filark Donders Zondag UJilliam Steeghs en Ban •Vollenbcrg Zaterdag 19.00 uur overl. fain. Poels-Hcldens Zondag s 8.00 uur overl.fam. Gooren-Dinghs 10.00 uur Hendrik Philipsen iïlaandag s 8.00 uur overl. ouders Oansson-Emonts en zoon Piorre Dinsdag 8.00 uur Tor ere v. 0.L, Vrouw v. Lourdes C. ,19.00 uur Boeteviering als voorbereiding^^KBrstmis Woensdag s 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 19.00 uur Boeteviering_als_vgorbereiding_OQ_Kerstrj!is Donderdag s 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoebcn Vrijdag s 8.00 uur Maria Strijbos 13.45 Boeteviering en H. Mis voor de schoolkinderen Zaterdag s 21.00 uur Nachtmiss overl. fam. Rcynders-Weys-Heldens. ZIEKENBEZOEK PASTOOR; Het is een goede gewoonte, dat de parochiepriester de zioke parochianen be zoekt in dc ziekenhuizen. Ik mag zelf wel zeggen, dat ik dit heel regelmatig pleeg te doen. Uit ervaring weet ik wat "ziek-zijn" betekent en dat zieken graag even bezoek hebben. Maak hoe moet de pastoor^er echter achter komen, dat iemand opgenomen is Het is de bedoeling, dat ce familie het even doorgeeft aan Pastoor. Dat is toch niet zo'n grote moeite. Heel dikwijls ontdekt de Pastoor bij het bezoek aan 't ziekenhuis, dat'er nog mec-r parochianen liggen. Die worden dan ook bezocht. fflaar als er toevallig.geer patiënten meer zijn, dan gaat Pastoor niet meer naar het ziekenhuis. Dan is het wachten op een of ander bericht. Wilt u zo goed zijn om even te laten weten of er iemand in het ziekenhuis is opgenomen. Overigens is het ook prettig om te vernomen, als iemand weer thuis is. Dit voorkomt vole moeilijke gangen voor iemand, die toch niet zo goed meer kan, maar het toch zo goed mogelijk wil doen. Pastoor. [ie ssnfins

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1