DE SBUFinS- 1 V# <3,\ DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. Icopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 »- Redaktie-adresCastelostraat 4 Bankrek.nr. 13.87.93.867 Nr. 43 25 november i977< PAR0CHIE-NIEUUJ5 Eerste zondag van de Advent Misdienaars Hoogmis Zaterdag Zondag iïlaandag Dinsdag liloensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Utilliam Stee'ghs sn 3on Uollenberg Peter en Roger UJeys Eric Thielen en Renó Duykcrs 19.00 uur overl, fam. Reynders-UJeys-Haldens 8.00 uur Hendrik Philipson 10.00 uur jrd. üarrie v. Kuyck 8.00 uur Jaeoba Dinghs- v.d. Beuken 8,00 uur tot int. fam. Luyckx-fflaos E§ti§t_H._Andr3as^Ai3gstül 9.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. ouders dansscn-Ements en zoon Pierre Eersta vrijdags H.Hart ~B7nü_üür~3acüba DxngRs- v.d, Boukan 14.00 uur Pi. Huwelijksnis tot int. van bruidspaar Pools-Helrisns 19.00 uur overl. ouders Rambags-Kuypers. r ONDERSCHEIDING VOOR KOORLEDEN ■t Op de feestavond \van het kerkelijk? Zangkoor, bij gelegenheid van het feest/ van de H. Caecilia, ujer- don dhr. 3. Geerets an dhr. H, ÜJismans onder- scheiden. Beiden waren 40 jaar lid van van het Zangkoor en daarvoor -v werden zij ge decoreerd met dc medaiJr 71b van de Grogc- riusbond. Dc?ze mc- uitgereikt door do Parochie on- voor hun trouwe inzet tot np- van dc litur- daille werd hen de Pastoor van dor dankzegging veertigjarige luistering gievieringen

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1