-HE SSEfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktic-adresCastelestraat 4 Bankrek.nr. 13.87.93,867 Nr. 41 11 november 1977 PAROCHIE-NIEUWS 33e Zondag door hst jaar: flisdienaars Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Peter en Rogier ilJoys Dehny Reynders en iïlark Donders William Stooghs en Dan Vollenberg 19,00 uur Pater 'uJeys 8,00 uur Leen. Courts' on Wilhelmina Einders 10.00'uur Overl. fam» Steeghs-Litjens-Henckens 8.00 uur<Overl. fam. Pingen-Roelofs 8.00 uur Dan Reynders 8.00 uur Gezinsmis int, offeraars 8.00 uur Dacoba Dinghs-v.d. Beuken B.üCi uur Leonard Heldens-Driessen 19.00 uur Antoon Roclofs. fflEDEDE LI[MGEN BASISSCHOOL a.s. Dinsdag 15 nouember wordt er op school con ouderavond gehouden voor de 2e en 3e klas. Naast een informatief gedeelte(inleidingzult u op dezo avond kennis kunnen maken met een aantal nieuwe speelleer- middelen, die ten behoove van hot onderwijs aan uw kind in de klas 2 en 3 gebruikt worden, Hoponlijk toont u belangstelling voor het onderwijs vanuw kind en mogen we'u urn 19,30 uur op schoei begroeten. - Personeel lagere school ST. IÏ1AARTEN Het jaarlijks terug kurende St. lïlaartonsfetjst is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er zit een diepere achtergrond achter den daar voor moeten we turP9Qaan naar hot jaar 300 ongeveer. De vader en moeder van Martinus waren niet katholiek en zo wilden ook niets met katholieke mensen te rnnken hebben, lïloor toon Maarten

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1