HE SUHfllS t 5 J DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Castelostraat Nr. 56 Bankreknr 13.87 93-867 v 7. oktober 1977 PAROCHIE-NIEUWS 2oe zondag^door_hetjaar Misdienaars: Peter en Roger V/eijs Johny Reynders en Mark Donders William Steeghs en Jan Vollenberg Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 18J+5 19.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 19 30 uur uur uur uur uur uur uur uur 8.00 uur 8.00 uur 1A.3O uur 1u'.J+5 uur 19.00 uur Rozenkransgebed overl. ouders en fam. Geerets-Loenen Ter ere. .van 0„L. Vrouw overl. fam. Ewalts-Rambags Huberdina Strijbos-Kemmelings overl. fam. Verhoeven-Hoeben Gezinsmis int. offeraars Ter ere v. O.L. Vrouw bij gelegenheid van Moederdag L.V.B. overl. fam. 'Iielen-Tielen-Smits Jan Reijnders PI. Huwelijksmis int. v. Bruidspaar v.d. Zanden-Drüggen Rozenkransgebed Wilhelmina Weijs-v. Lipzig DAMESKOOR Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen. Maandagavond repetitie. Aanvang 20.00 uur. A.s. vrijdag 1A.30 uur huwelijksmis zingen. (1A okt.) Ij V 12 oktober, oe deravond voor alle moeders van Casteni'ay. Half Eucharistieviering; willen jullie vooraan in de kerk plaatsnemen. Hierna zal in he.t. gemeenschapshuis een lezing worden gehouden door aalmoezenier Classens. Kop, schotel en lepeltje meebrengen. 18 oktober. Discussieavond agrarische vrouw. Aanvang 20.00 uur in zaaï"'~ïn~dën Engel" te Venray. Onkosten 2,50. Opgeven bij mevr. Poels. 27 oktober. Excursie naar kaasboerderij en pottenbakkerij. Vertrek half ""thuiskomst 8 uur-half 9= Hiervoor kan men zich opgeven t/m 12 oktober bij mevr. Poels i.v.m» bestellen koffietafel en bus. Onkosten voor deze middag 17,50 p.p., koffietafel, bus en entrees inbegrepen. Vervolg op pag., 3

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1