-HE SBKfinS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Castelostraat h- Nr. 31 Bankreknr. 13°87»93°867 2 september 1977 PAROCHIE-NIEUWS 23e zondag door het jaar Misdienaars: Peter en Roger Weys 'Johny Reynders en" Mark Donders William Steeghs en Jan Vollenberg Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur Leonard Classehs-Hendriks-Voermans Eerste zondag van de maand: bijzondere collecte voor onze eigen kerk 8.00 uur Bijz. int. T 8.00 uur Martin Verhoeven-Geurts 8.00 uur gezinsmis int. offeraars Feest van Maria Geboorte 8.00 uur overlfam. Verhoeven-Hoeben 8.00 uur Maria Strijbos 19.00 uur int. fam. v.d. Sterren-Jenniskens Vacature Kerkbestuur Een lid van het Kerkbestuur kan tweemaal vier jaar zitting hebben in het Kerkbestuur. Daarna is hij niet .meer direct herbenoembaar. Dit laatste is van toepassing op de heer Janssen, waardoor een vacature ontstaat in het Kerkbestuur. Hoewel er een candidaat aanwezig is,willen we toch iedereen de gelegen heid geven om eventuele candidaten voor te stellen. Hiervoor ig nodig: a. schriftelijke candidaatstelling, ondertekent, door vij parochianen b. bereidverklaring van de candidaat insluiten c. candidaatstelling vóór 10 september a.s. bij de pastoor of een der Kerkbestuurleden inleveren. Kerkbestuur VANDAAG OUD PAPIER OPHALEN We starten om 18.00 uur Wilt u het verpakt aan de straat zetten???iH Bij voorbaat dank. V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1