BE SSEBIS O Ci Y~\ v_, DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Castclostraat 4 Bankrek.nr. s 13.87,93,067 Nr. 28 12 augustus 1977, L.R.V. "DE EENDRACHT" "De Eendracht" viert Uandaag beginnen de rond het 50-jarige "Eendracht". Dit feest, belooft te morden dorp, begint met een dagavond van 20.00 uur orkest zal voor de zodat iedereen in do om feest te vieren, tijdens het discobal daar staat PARANOID is bij de jeugd alom ook goed to u/orden. Zondag is de dag Begonnen met het en Om half tujee eerste tuig de beurt in de Het middagprogramma fcost. feestelijkheden bestaan van de mat een feest voor het hele receptie op vrij- tot 21.30 uur. Een feestmuziek zorgen, juists stemming komt /Dat do jougd zaterdag aan zijn trokken komt, borg voor. Deze "groop" bekend, dus het belooft voor hot gorte jubileumconcours, mordt er 's moroens om 10.00 uur dressuur O O springen. x komen dé paarden aari Limiet-klasse, begint om tmee uur met het Défilé, Do burgemeester zal do officiële opening komen verrichten, maarna het concoursprogramma zal morden afgemerkt. De feesten van dit jubi leumjaar morden afgesloten met eon feestavond-maarvan de datum nog niet bekend is- voor de leden en de oud-leden, die hiervoor nog een uitnodiging krijgen, zodat dit nog oen avond kan morden, maarop nog vele herinneringen aan de begin-jaren van onze rijvcreniging kunnen morden opgehaald. Gezellige dagen gemenst, Hat Bestuur, Q

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1