HE SUHfllS- 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 t Redaktie-adresCastelostraat 4 |\lr. 27 Bankrek.nr. 13.87.93.367 5 augustus 1977. PAROCHIE-NIEUWS Negentiende zondag door het jaar misdienaarss Caro Versteegen en Roné Rambags Eric Thiolen en Roné Duykers. Hoogmis Oohny Reyndors en (Hark' Donders Zaterdag 19,00 uur overl. fam. Reyndors-Weys-Heldons Zondag 8.00 uur overl. ouders Oanssen-Emonts en zoon Pierre - 10.00 uur jrd. Paul Rambags Eerste zondag van de maands bijzondere, collecte voor onze eigen kerk. iï!aandag 8*00, uur overl. fam, Strijbos-Cloven Dinsdag s 8,00 uur P. Philipsen Woensdag Feest H. Laurentius 8,00 uur Gozinsmis int. Offeraars Donderdag t 8.00 uur overl, fam. l/erhoeven-Hoeben Vrijdag 8,00 uur Maria Strijbos Zaterdag 19.00 uur 3os Goorots Peuterspoelzaal 't SI"_El<SKE" Op donderdag 11 augustus staan onze leidsters weer klaar om uw peuters op te vangen om te starten met het nieuwe "speeljaar". Alle peuters krijgen vóór die tijd nog eon persoonlijk,berichtje, terwijl do hiervoor in aanmerking komende nieuwe peuters nog een persoonlijke uitnodiging entvangen. Verheugend is, dat de ouderbijdrage voorlopig op het peil van het afgelopen speeljaar gehandhaafd kan blijven. Om deze bijdrage' op een gen&kelijke ma nier te kunnen voldoen zal u tijdig two a -rn a and el i j k s een bankopdracht worden aangeboden. Wij wonsen alle deelnemende peuters een prettig speeljaar toe en do leid sters veel succes; Het Bestuur. fflEDEDELINEGN BASISSCHOPL De zomervakantie zit or weer bijna op. Donderdag 11 aug, gaan we weer met frisse moed beginnen aan een nieuw schooljaar. De schooltijden zijn onveranderd dus van 8.45 uur tot 12,00 uur(woenedag tot 12.15 uur) on van 13,30 uur tot 15.45 uur. Overigens gaat de 3e. on 4e klas weer,op donderdagmiddag zwemmen. Zorg dus voor de benodigde spullens zwempak, handdoek on bgdmuts. We wonsen nu reeds alle be trokkenen een vruchtbaar en plezierig schooljaar toe.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1