HE SBHfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Castelostraat k Bankreknr. 13 87 <.93 867 Nr. 26 1 juli .1977 PAT? 0 0 HIS - 11IJ W .3 Veertiende zondag door het jaar Misdienaars Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: pinsdag: V/o ens dag: Donderdag Vrijdag: Zaterdags Car o Ver stee gen en Eené Rajnbags Eric Thielen en Eené Duykers Johny Eeijnders en Mark Donders 19.00 uur overl. fam. Reijnders-Weijs-Heldens 8.00 uur Leon. Geurts en Wilheraina Linders 10.00 uur Jos Geerets Vandaag eerste zondag van de maand: bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Van harte aanbevolen. 8.00 uur O.L. Vrouw v. Alt. Bijstand 8.00 uur Poter Joli. Dinghs o.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin 8.00 uur overl. faro. ïiolen-Tielen-Smits 19-00 uur int. fam. Luyckx-Ma.es. Vijftiende zondag door het jaar Misdienaars: William Steeghs en Jan Vollenberg Peter en Roger Weijs ric Thielen en René Duyckers ir int. fam» Luyckx-Maes ir int. Classens-Kicft ir overl. ouders en fam, ir P. Phi lipsen Hoogmis E: ric Zaterdag: 19 .00 Zondag: 8 .00 10 .00 Maandag 8 „00 Dinsdag: „00 Woensdag: .00 Donderdags „00 Vrijdag: „00 Geerets-Loenen Gezinsmis int. offeraars iit dankbaarheid (v.d. 3.) rverl. fam. Vcrhoeven-Hoeben DE EED. JOT IE WENST IEDEREEN MEïi PRETTIGS V.JLJiTi: TOE MET VEEL ZON. O 0 0 0 0 0 0 0

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1