I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag i7.00uur weekblad 1977 Redaktie-adresIlorsterweg 43c Bankreknr. 13.87=930867 Nr 17 29 april 1977 PAROCHIE-NIEUWS Derde zondag van Pasen Misdienaars: Sjak Classens en Eric Thielen John Versteegen en Geert Stiphout Arno Rambags en Peter Weijs Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 14.00 uur Uit dankbaarheid bij gel. v. zilveren huwelijks feest Peeters-Heiligers 19=00 uur Harrie van Kuyck - 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uui" Levende en overl. leden v.d. Veeverzekering Vandaag eerste zondag v.d. maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. 8.00 uur overl. ouders Weys-Friezen en overl. fam. Weijs 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw (D.) 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. fara. Tielen-Tielen-Smits Eerste Vrijdag v.d. Maand. H. Hart. 8.00 uur Voor een zieke moeder. 19.00 uur Jos Geerets MEDEDELING KLEUTERSCHOOL dinsdag 3 mei is er gelegenheid voor de ouders om hun kleuter voor het schooljaar 1977-1978 op de kleuterschool aan te melden, U bent dan welkom op de kleuterschool van 16.00 tot 17.00 uur. Wilt U dan uw trouwboekje meebrengen. -ut, r, j_ j_ Mocht U verhinderd zijn, bel dan Vriendelijke groeten, Riet Peeters. MEDEDELING OUDERCOMMISSIE De oudercommissie zal haar volgende vergadering houden op donderdag 5 mei a.s. in de basisschool. Aanvang 8 uur. AGENDA1Opening 2. Notulen 3. Financieel overzicht 4. Eerste H. Communie 5= Bespreking vakantie-aktiviteiten 6. Ingekomen stukken 7» Rondvraag 8. Sluiting I -DIE SBEflflS- 6VGÜ«

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1