HE SSHfllS- (">P DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag n.oouur weekblad 1977 Redaktie-adres: Horsterweg kjc Nr. 8 Bankreknr. 13.87.93.867 25 februari 1977 PAROCHIE-NIEUWS Eerste zondag Veertigdagentijd Misdienaars; Hoogmis Zaterdag Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vri jdag: Zaterdag: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Caro Versteegen John Versteegen en Geert Stiphout 19-00 uur overl. fam. Vullings-Dinghs 8o00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur overl. fam. Stèeghs-Litjens-Henckens 8.00 uur overl. fam. Jac. Heidens-Schouten 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Höeben 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl.. fam. v.d. Sterren-rJenniskens 8.00 uur Ter ere v. St. Antonius (P.) 19.00 uur jrdLei Heidens DAMES- EN HERENKOOR Zaterdag avondmis zingen. Maandag repetitie, Herenkoor donderdag repetitie. Aanvang 20.00 uur SPEELGOED-AKTIE T.B.V. PEUTERSPEELZAAL a.s» zaterdag 5 maart s.v.p. alleen bruikbaar speelgoed. (klein defect geen bezwaar, indien gemaakt kan worden) Alle speelgoed wordt binnen afgehaald. S.V.P. niets buiten zetten. BEJAARDENVEREHIGING Op zaterdag 5 maart om b uur n.m. wordt er in de Schouwburg te Venray door de Tros een opname gemaakt van het radio-programma "Café Chantant". Iedereen kan dit gratis bezoeken. 'Wij Hehben een aantal toegangs kaarten gestuurd gekregen. Wie hiervan gebruik wil maken vraagt maar even bij de voorzitter.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1