-[IE S3ERI1S 1 DORPSBLAD VOOR CASTENRAY ET jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktie-adresHorsterweg kj>c Bankreknr. 13-8793«86? Nr. 35 2b september 1976 PAROCHIE-NIEUWC -1 .1 Week van 25 sept. - 2 okt Misdienaars: Henk en Caro Versteegen Arno Rambags en Peter Weys Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen 26e zondag door het jaar Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19»00 uur Uit dankbaarheid R. 8.00 uur overlo ouders Janssen-Emonts en zoon Pierre 10.00 uur Uit dankbaarheid bij kloosterjubileum. Zang wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor, 8.00 uur T.e.v. H. Antonius P. 8.00 uur Josephina Seykens-Collin 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Huberdina Strijbos-Kemmelings 8.00 uur Voor de weldoeners v.d. kerk Eerste Vrijdag, bijzonder toegewijd aan de devotie tot het H. Hart 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders TC hO-JARIG PR0FESS1EFEEST Zoals U in de parochie-berichten kunt lezen, is er a.s. zondag een H. Mis (10.00 uur) uit dankbaarheid bij een kloosterjubileum Dan namelijk viert onze Eerw» Heer Pastoor zijn h-O-jarig Professie- feest (aflegging van kloostergeloften) Dit is voor ons een reden om er bekendheid aan te geven. Bovendien sporen wij eenieder aan om door het meevieren van de hoogmis blijk te geven van meeleven met de jubilaris. De H. Mis wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor. Jubilaris, langs deze weg ook,onze hartelijke gelukwensen met dit feest. Kerkbestuur Dorpsraad. DAMESKOOR Zaterdag geen avondmis zingen. Zondag de hoogmis zingen. Maandag om 20.00 uur repetitie. Vrijdag 1 oktober is bestuursvergadering. T

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1