-ii riiSEfi is 7 DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg kjc Bankreknr- 13.87.93.86? Nr. 33 10 september 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 11 - 18 sept. Misdienaars: Arno Rambags en Peter Weys Sjak Classens en Eric Thielen Hoogmis: Henk en Caro Versteegen. Vierentwintigste zondag door het Jaar Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs Zondag: 8.00 uur overl. ouders Janssen-Emonts en zoon Pierre 10.00 uur Leonard Classens-Hendriks-Voermans Maandag: 8.00 uur ouders v. Kuyck-Verriet Dinsdag: Feest v. Kruisverheffing 8.00 uur Maria Tielen-Smits Woensdag: Feest v. O.L. Vrouw v. Smarten 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur O.L. Vr. Alt. Bijstand S. Vrijdag: 8.00 uur Karto Verhoeven-Geurts Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Reynders-Weys-Heldens Nieuw lid Kerkbestuur Volgens de nieuwe Statuten van het Kerkbestuur wordt een kerkmeester voor vier jaar aangesteld door de 3isschop en kan dezelfde persoon nog weer voor vier jaar herbenoemd worden. Deze twee periodes zijn dit jaar voor de heer H. Gooren verlopen, zodat er een vacature ontstaat in het Kerkbestuur, omdat de heer Gooren nu niet meer herkiesbaar is. Er zal daarom moeten worden uitgezien naar een nieuwe candidaat voor de functie secretaris-penningmeester. Inmiddels heeft het Kerkbestuur reeds een candidaat bereid gevonden. Het is mogelijk om andere candidaten voor te stellen en wel op de vol gende manier: a. Een bereidverklaring van de eventuele candidaat b. Een voorstel, ondertekend door 5 parochianen c. Gaarne candidatuur inleveren voor 15 sept. a.s. We hopen in ieder geval zo spoedig mogelijk het Kerkbestuur weer vol tallig te hebben. Het Kerkbestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1