-IF SBFFI1S. DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg kjc Nr.29 Bankreknr. 13-87-93-867 13 augustus 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 1*+ - 21 augustus Misdienaars: John Versteegen - Geert Stiphout Henk Vollenberg - Jan Janssen Hoogmis: Sjak Classens en Eric Thielen Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Reynders-Weys-Heldens Zondag: Feest v. Maria tenhemelopneming 8.00 uur Ant. Janssen 10.00 uur Maria Tielen-Smits v.w. buurt Maandag: 8.00 uur Uit dankbaarheid M. Dinsdag: 8.00 uur Maria Tielen-Smits Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Jos Geerets Vrijdag: 8.00 uur P. Philipsen Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs Zondög 15 augustus is er in Tienray om 3 uur plechtig Lof en Processie ter ere van O.L. Vrouw. Mgr. Gijsen zal deze dienst voorgaan. BEJAARDENVERENIGING Wederom is het bijna zo ver, dat het kermis is. Graag zouden wij., het kerkhof en rondom de kerk de zaak weer in orde willen hebben. Als we gezamelijk de zaak aanpakken is het voor de middag gebeurd. Enige goede knipscharen voor de grote heg rondom het kerkhof gewenst We zullen opruimen op woensdag 18 augustus om 9?Q0 uur. Het bestuur. L.V.B. Uitstapje - - - Morgen is het jaarlijkse uitstapje met echtgenoten. We vertrekken om 800 uur A.s. maandag 16 aug. is een besturen-kringvergadering in zaal "In den Engel" te Venray. Aanvang 20,00 uur. Mededeling ouders Kleuterschool a.s.Woensdagavond om 8 uur wordt er een ouderavond gehouden in de Kleu terschool.Op deze avond zullen de leidsters een toelichting geven over de werkwijze en zullen veranderingen die in de loop van het schooljaar zullen plaats vinden worden besproken. We hopen op een goede en tijdige opkomst,a.s.woensdag 18 augustus. Het Oudercomité j

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1