-31 S3H3 3S- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Bankreknr. 13.87.93.86? 16 april 1976 ;?AfïET\-&KT OVTC—7II-.K Pasen is een feest van vreugde. Maar een vreugde, die'niet zo maar voer de hand ligt. Die vreugde .moet voor ons opengaan. "Zien" is ontzaggelijk voor naam in ons leven. Maar men kan op verschillende manieren zien. De apostelen zien de doeken, waarin Christus lichaam begraven was. Maar dan staat er in eens: "Johannes -zag en geloofde." Er is een hemelsbreed verschil tussen neutraal zien en zien van het geloof. Het gelovig zien reikt veel verder. De verrijzenis is alleen voor het gelovig oog toegankelijk, want de verrijzenis is het fundament van ons geloof. Neem de verrijzenis weg en- het hele geloof stort in elkaar. "Als Christus' niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en ons ge loof zonder grond" zegt Paulms. Het geloof erkent in de verrezen Christus de nieuwe Mens, een Mens die een leven leeft "waar de dood geen macht meer over heeft". Het wordt neergelegd in de woorden: Jezus is de Heer. De dood is door Christus overwonnen. Daarörn~Is~"hi j de Heer. Daarom ook Heer van leven; Hij be-heer-st mijn leven. s is reden tot onaantastbare het ook maken - de Heer is Teresa van Calcutta (die zo- haar leven) kon zeggen: je zó van verdriet vervullen, van de opgestane Heer zóudt niet beperkt tot mensenmaat vreugde. Hoe wij verrezen. Moeder veel leed zag in nooit iets dat je de vreugde vergeten. H.et gelovig oog ziet in de verrezen Heer een nieuw perspectief n.l. Gods liefde duurt in eeuwigheid. God houdt niet slechts een mensen leeftijd van ons, De liefde en trouw van God is maar een trouw en liefde van goddelijk formaat.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1