-HE SiïE'l IS- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY h-o jaargang nr.5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur) weekblad 1976 Redactieadres: Horsterweg A3-C Nr.: 1 Bankreknr. 13-87.93-867 3 januari 1976 JARIG AMBTS-JUBILEUM DE HEER' P.J. MENNEN- 22 Januari a.s. is het voor meester Mennen AO jaar geleden dat hij als onder wijzer in functie trad. Na zijn Indonesische periode van '35 - '^7 vestigde hij zich te Valkenswaard tot 1956. Per 1-8-56 volgde dan zijn benoeming tot hoofd van onze basisschool. kO Jaar onderwijzer zijn, viaarvan reeds ongeveer de helft in Castenray Voor ons dorp' een reden tot grote dankbaarheid én tot feestvieren om zo die dankbaarheid jegens hem gestalte te kunnen geven- Het Feestcomité, dit maal bestaande uit afgevaardigden van Schoolbestuur, Dorpsraad, Oudercomité èn Personeel Kleuter- en basisschool, zal zich daarvoor inzetten- Allereerst viert "de school" dit heuglijke feit samen met de kinderen en het personeel.» Vrijdagmiddag 23 januari a-s» Zondag 25 januari wordt ter'zijner intentie een H- Mis opgedragen (10 uur). Na deze H. Mis wordt hem een recfptie aangeboden. Dus vanaf 11 uur tot 13 uur is iedereen in de gelegenheid de jubilaris te feliciteren- Deze receptie is in het Gemeenschapshuis- Orn onze dankbaarheid en waardering in de vorm van een kado te kunnen uitdrukken zal er een enveloppe aangeboden worden (die vindt U in c'eze Schans met stempel Jubileum)- Dróor het Feestcomité zal Uw bijdrage zondag of maandag (k - 5 jan») aan huis worden opgehaald- Om voor "Meester Mennen" iets van zijn dienstbaarheid terug te kunnen geven, bevelen wij U deze rondgang ten zeerste aan» Door enkele oud-leerlingen is de mogelijkheid bekeken om vanuit deze groep, die zich natuurlijk van ons dorp het nauwste bij dit jubileum betrokken voelt, iets te doen. Dit bleek een bijna onbegonnen werk, daar de leerlingen zeer verspreid wonen- Zij die nog in Castenray wonen zullen de enveloppe natuur lijk niet vergeten Il Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat Meester Mennen en zijn vrouw en kinderen een onvergetelijke dag tegemoet gaan- Verdere mededelingen volgen in "De Schans". Het Feestcöctfit'é'

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1