DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redactieadres: Horsterweg ^3-C Bankreknr13-87.93-867 Nr.: ^5 12 december 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 13-20 december Misdienaars: Arie Seykens en Mart Vollenberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Peter Philipsen en John Versteegen Derde zondag van de Advent Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19 8 10 8 ,00 uur overlo fam. van Dijk ,Ó0 uur Martin Philipsen ,00 uur Jan Reynders .00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben ,00 uur overl. fam. v.d. Sterren-Jenniskens gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur 8.00 uur overl. fam. Smits-Friezen 8.00 uur overl. fam. Kunen-v.d. Water 19-00 uur Boeteviering als voorbereiding op het Kerstfeest 19-00 uur Hendrik Dinghs - Donderdagavond repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. MEDEDELINGEN I.V.M. KLEUTER- EN BASISSCHOOL Deze week zullen de ouders van kinderen der kleuter- en basisschool en kleine niet-schoolgaande kinderen een lijst ontvangen met hierop de namen van *10 personen, die zich kandidaat hebben gesteld voor het nieuwe schoolbestuur. - 'De ouders zal gevraagd worden om hierop k personen aan te kruisen die zij het meest geschikt achten voor het nieuwe schoolbestuur. Bij deze lijst ie een envelop waarin het stembiljet gedaan kan worden. De bedoeling is dat dit stembiljet op maandag 13 december a.s. weer door de leden van het oudercomité wordt opgehaald. De k personen met het hoogste aantal stemmen zullen met het door het schoolpersoneel benoemde bestuurslid het nieuwe schoolbestuur gaan vormen. Het oudercomité zal zo spoedig mogelijk de stemmen tellen waarna de uitslag in "De Schans" bekend zal worden gemaakt. Het oudercomité ai ssnnns

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1