DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur «eekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg kj-C Bankreknr: 13»87.93«867 Nr.: kk 5 december 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 6-13 december Misdienaars: Frank Weyë en Geert Stiphout Peter Philipsen en John Versteegen Hoogmis: Jac Classens en Arno Rambags Tweede zondag van de Advent Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Uit dankbaarheid. (W.) 8.00 uur Hendrik en Herman Dinghs 10.00 uur Jac Wismans-Cleven Vandaag eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Feest van Onbevlekte Ontvangenis van Maria 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits 8.00 uur Jan Reynders 8.00 uur Gezinsmis (int. Offeraars) 8.00 uur overl. fam. Gellings-Verhoeven 8.00 uur overl. ouders Dinghs-Kemmelings 19.00 uur overl. fam. van Dijk. Donderdagavond repetitie Kerkelijk Zangkoor. MEDEDELINGEN VOOR DE OUDERS VAN DE KLEUTERS EN LEERLINGEN BASISSCHOOL Het Sinterklaasfeest valt dit jaar in het weekend en heeft dus geen vrije schooldag tot gevolg. Maandag mogen de kleuters iets van het gekregen speelgoed meebrengen, ma,ar we vragen dan de ouders of U de keuze wilt maken voor uw kind en er voor wilt zorgen dat het kind maar- één ding meebrengt (liefst voorzien van naam) en iets dat niet vlug kapot gaat of waar gemakkelijk onderdelen van kwijt worden. Met dank voor uw medewerking wensen we iedereen een ■fijn Sinterklaasfeest toe!! De leidsters. Basisschool Als de spanning voor St. Nicolaas is geweken (dus volgende week) krijgen de leerlingen van de basisschool hun "kerst,"-rapport mee naar huis. Alle kinderen een gezellig St. Nicolaasfeest gewenst. personeel basisschool. he satans

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1