Dl SSHflflS- V i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg kj>-C Nr.: *+0 Bankreknr13.87-93-867 7 november 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 8-15 november Misdienaars: Jac Classens en Arno Rambags Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Wil Friezen en Henk Versteegen. 32e zondag door het jaar. Zaterdag: 19-00 overl. fam. Gellings-Verhoeven Zondag: '8.00 överT. ouders Janssen-Emonts én zoon Pierre. 10.00 jrd. Jos Willemse Maanda'g: 8.00 jrd. Pastoor Verheggen. Dinsdag: Feest van St. Martinus 8.00 Jan Reynders Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 overl. fam. Verhoeven-Houben Vrijdag: 8.00 Josephina Seykens-Collin Zaterdag: 19.00 jrd. AntRoelofs. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. UIT GOED VOOR U 22 november a.s. L.V.B. - Stichting Gem. Huis zie blz. 2. - Mededelingen i.v.m. kleuter en basisschool n Deze week zullen, alle ouders van kinderen der kleuter- en basisschool en kleine niet-schoolgaande kinderen een lijst ontvangen met hierop de namen en adress:-,van de betrokken ouders. Wij zouden u willen vragen om hierop een zes-tal personen aan te kruisen die u geschikt acht om in het nieuwe school bestuur zitting te nemen. Bij deze lijst is een enveloppe waar u het stem biljet in kunt doen. De bedoeling is dat deze lijst op maandag 10 november door de leden van het ouderkoraitê wordt opgehaald.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1