HE SBUflflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY V jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 RedaktieadresHorsterweg *+3-C Bankreknr: 13-87-93-867 Nr. 39 31 oktober 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 1-8 november Miedienaars: Arie Seykens en Mart Vollenberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Peter Philipsen en John Versteegen. Feest van Allerheiligen Zaterdag: 19.00 uur: Uit dankbaarheid (fam. v.d. Pasch-v. Dijck) Zondag: 8.00 uur: To Duykers-Tacken 10.00 uur: Peter Joh. Strijbos-Baltussen Eerste zondag van de maand, speciale collecte voor onze eigen kerk 15.00 uur: Allerzielenherdenking en processie naar_het kerkhof Maandag: Gedachtenis van alle overledenen. 8.00 uur: Voor de overledenen. Dinsdag: 8.00 uur: overl. fam. v. Eindt-v.d. Pasch Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur: T.e.v. H. Antonius (P.) Vrijdag: 8.00 uur; T.e.v. het H. Hart. Eerste Vrijdag- Feest H. Willibrord. Zaterdag: 19.00 uur: óverl. fam. Gellings-Verhoeven. Mededelingen: 1. Donderdagavond repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. 2. Dit jaar op zondag 2 november feest van Allerheiligen. Maandag 3 november Allerzielen. 3. Geld voor het onderhoud van de graven kan aan de pastorie worden afgedragen. Dubbel graf: 3,50 Enkel graf: - 2,50 Wilt U zo goed zijn om dit in de novembermaand te voldoen. VARKENSSTUDIECLUB Donderdag 6 november a.s. om 20.00 uur in. café Hesen is de eerste bijeen komst; dan zal het winterprogramma besproken worden. Spreker op deze avond is de heer Peeters. Onderwerp: deel-boekhouding. Wij hopen vele leden op deze eerste avond te kunnen begroeten- Het Bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1