DE SBHfEflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekiud 1975 Redaktieadres: HoBsterweg 4-3-c Bankreknr: 13.87.93.867 Nr: 33 19 september- PARCCHIÏÏ-NIEÜWS n ^Week van 20-27 september Misdienaars: Arie Seijkens en Mart Vollnberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Peter Philipsen en John Versteegen Zondag: 25ste zondag door het jaar Feest van" St.Mattheus Apostel Zaterdag: 19.00 uur: Lei Heidens Zondag: 8.00 uur voor overledenen 10.00 uur: overl. fam. v.d.Water-Spreeuwenberg-Lommen Maandag: 7-30 uur Wilhelmina Cos Dinsdag: 7-30 uur overl. fam. Verhoeven-Houben Woensdag: 7.30 uur Gezinsmis (int.offeraars) Donderdag: 7.30 uur: overl. fam. Kemmelings-Friezen Vrijdag: 7.30 uur overl. fam. Tielen-Smits Zaterdag: ,19.00 uur Herman Dinghs .Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor, V.O.F.-SAWECO van de L.L.T.3. Aan de suikerbietentelers van de Covas. Nog enkele telers verzuimden tot op heden hiin opgave-formulier in te leveren. Gaarne zeer spoedige inlevering op tel. afspraak. De opgave voor de 1ste en 2de termijn van de vroeglevering is voldoende. Voor de 3de en 4de termijn is de opgave zeer gering tot op heden, evenals voor de leveringsweek van 13 t/m 17 oktober. Mocht er onvoldoende opgave komen dan betekend ditboete voor hen "die niet of' onvoldoende leverden; en dat deze telers met hun laatste hoeveelheid bieten in de allerlaatste week van de ember terecht komen. Mo entoel is de opgave voor de levering eind oktober en de gehele maand november te groot zodat de opgave van enkele teleES verschoven zal moeten worden.. Zij ontvangen hierover tijdig bericht. BEJAARDENVERENIGING Het kaarten is volgende week woensdag 24 september inplaats van donderdag het bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1